POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 23

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 15 września 2000 r.

w sprawie zasad zawierania w Politechnice Warszawskiej umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów

Na podstawie § 52 lit. l Statutu PW oraz Uchwały nr 50/XLIV/2000 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 maja 2000 r ., zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zarządzenie reguluje zasady zawierania z pracownikami Politechniki Warszawskiej, będącymi twórcami lub współtwórcami utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r.. Nr 24, poz. 83 z póź. zm.), umów o przeniesienie na Uczelnię przysługujących im autorskich praw majątkowych do tych utworów.

 2. Zarządzenie stosuje się do utworów stanowiących utrwalony w odpowiedniej formie wynik badań naukowych lub innych prac o twórczym charakterze.

 3. Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych mogą być zawierane, jeżeli istnieje obiektywna potrzeba nabycia takich praw przez Uczelnię, w związku z działalnością Uczelni lub jej jednostki organizacyjnej.

 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu może nastąpić w wykonaniu umowy przedwstępnej lub innej umowy zobowiązującej do zawarcia umowy o przeniesienie tych praw.

§ 2

 1. Przy zawieraniu i realizacji umów, o których mowa w § l, Politechnikę Warszawską reprezentują kierownicy jednostek organizacyjnych PW, w granicach posiadanych pełnomocnictw.

 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, podejmując decyzję o nabyciu autorskich praw majątkowych do utworu i o przeznaczeniu na ten cel środków finansowych jednostki, określają sposób i zakres wykorzystania oraz okres użytkowania nabywanego prawa w Uczelni, z uwzględnieniem postanowień dotyczących praw autorskich, zamieszczonych w wiążących Politechnikę umowach o prace badawcze zawartych ze zleceniodawcami spoza Uczelni.

 3. Koszty zawarcia i realizacji umów obciążają środki finansowe właściwych jednostek organizacyjnych.

 4. Ewidencję umów prowadzą służby finansowo-księgowe właściwych jednostek organizacyjnych.

 5. Nabyte przez Uczelnię autorskie prawa majątkowe księguje się na zasadach określonych w zarządzeniu nr 22 Rektora PW z dnia 4 września 2000 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz zasad i stawek ich amortyzacji w Politechnice Warszawskiej, przy czym:

  1) prawa o wartości powyżej 3.500 zł i okresie użytkowania powyżej l roku - zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ksiąg inwentarzowych danej jednostki organizacyjnej,
  2) prawa nie spełniające jednocześnie obu warunków określonych w pkt l – obciążają
  pozostałe koszty bezpośrednie danej jednostki organizacyjnej,
  3) prawa nabyte w ramach prac badawczych i spełniające oba warunki określone w pkt l - obciążają koszty aparatury specjalnej danej jednostki organizacyjnej.

§ 3

 1. Ustala się wzory umów o przeniesienie na Politechnikę Warszawską autorskich praw majątkowych do utworu, stanowiące załączniki do zarządzenia: nr l A (umowa z jednym twórcą) i l B (umowa z kilkoma współtwórcami). Wzór rachunku zawiera załącznik nr 2. W przypadku przeniesienia praw przez kilku twórców, każdy z nich wystawia odrębny rachunek opiewający na przypadającą na niego kwotę.

 2. W zależności od okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a w szczególności z uwagi na charakter i przeznaczenie utworu, strony umowy mogą kształtować treść umowy, odmiennie od wzoru.

§ 4

 1. Umowy przedwstępne i inne umowy zobowiązujące do zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu, muszą określać w sposób wyraźny lub pozwalający na ich jednoznaczne ustalenie: termin zawarcia umowy przyrzeczonej oraz jej istotne warunki, a zwłaszcza:

  1) dokładne oznaczenie utworu, do którego prawa autorskie mają zostać przeniesione,
  2) wysokość należności z tytułu przeniesienia praw autorskich,
  3) zakres pól eksploatacji utworu, w zakresie których Uczelnia nabywa autorskie prawa majątkowe.
 2. W treści umowy, w ramach której nastąpiło przyrzeczenie zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, można nie ustalać istotnych warunków umowy przyrzeczonej, o ile pełna treść umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu sianowi załącznik do umowy.

 3. Wzory umów przedwstępnych zawierają załączniki do zarządzenia: nr 3A (umowa z jednym twórcą) i 3 B (umowa z kilkoma współtwórcami).

 4. Przez inne umowy zobowiązujące do zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu rozumie się w szczególności umowy o dzieło lub umowy zlecenia, zawierające postanowienia (klauzule), zobowiązujące do przeniesienia praw autorskich.

§ 5

W zakresie opodatkowania należności twórcy z tytułu przeniesienia praw do utworów stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności art. 10 ust. l pkt 7, art. 22 ust. 9 pkt 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2000 r.. Nr 14, poz.. 176 z póź. zm.).

§ 6

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umowa przedwstępna zobowiązująca do zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, nie mogą być zawarte, jeżeli prawo do utworu zostało już przeniesione na Politechnikę Warszawską na podstawie umowy o dzieło zawartej zgodnie z zarządzeniem nr 12 Rektora PW z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie zawierania w Politechnice Warszawskiej umów o dzieło, zlecenia i o prace badawcze, a także jeżeli twórca nie dysponuje już tymi prawami z powodu ich wygaśnięcia lub przeniesienia na inne osoby.

§ 7

Za ustalenie potrzeby nabycia autorskiego prawa majątkowego oraz sposobu i zakresu wykorzystania tego prawa przez Uczelnię, prawidłowe sformułowanie konkretnej umowy i właściwe wypełnienie rachunków oraz za prawdziwość danych, stanowiących podstawę wykonania obowiązków Uczelni wobec urzędów skarbowych (wartości i okresu użytkowania nabywanego autorskiego prawa majątkowego), odpowiada osoba podpisująca umowę w imieniu Uczelni.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

Załącznik nr l A
Do zarządzenia nr 23 Rektora PW
z dnia 15 września 2000 r.

Załącznik nr l B
Do zarządzenia nr 23 Rektora PW>
z dnia 15 września 2000 r.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 23 Rektora PW
z dnia 15 września 2000 r.

Załącznik nr 3A
Do zarządzenia nr 23 Rektora PW
z dnia 15 września 2000 r.

Załącznik nr 3B
Do zarządzenia nr 23 Rektora PW
z dnia 15 września 2000 r.