POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 22

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 4 września 2000 r.

w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz zasad i stawek ich amortyzacji w Politechnice Warszawskiej

Na podstawie § 52 lit. l Statutu PW, oraz ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.) nr 95, poz. 101 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, póz. 591 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Majątek trwały Uczelni obejmuje:

  1/ rzeczowe składniki majątku, w tym : środki trwałe, inwestycje rozpoczęte oraz zaliczki na poczet inwestycji,
  2/ wartości niematerialne i prawne,
  3/ finansowy majątek trwały, w tym: udziały i akcje, papiery wartościowe, udzielone pożyczki,
  4/ należności długoterminowe.

 2. Za środki trwałe uznaje się nieruchomości, budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny i urządzenia, środki transportu oraz inne kompletne i zdatne do użytku przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok.

 3. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte prawa majątkowe, m.in.:

  l/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
  2/ spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  3/ autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
  4/ licencje,
  5/ prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
  6/ wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

§ 2

Amortyzacji podlegają składniki majątku stanowiące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza 3.500 złotych i których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok.

§ 3

 1. Składniki majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż l rok i o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł. dodatkowo ewidencjonowane są w następujący sposób:

 1. Jeżeli środki uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli poniesione wydatki powodują wzrost ich wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do użytkowania.
  Minimalna wartość wydatków na ulepszenie (dla cen jednostkowych) powodujących wzrost wartości środków trwałych wynosi 500 zł.
  Wydatki poniżej tej wartości stanowią koszty zużycia materiałów w danym miesiącu.

§ 4

 1. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi plan amortyzacji, określający stawki odpisów poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 2. Ustalam plan odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych zakupionych od dnia 01.01.2000 r., przy zastosowaniu następujących rocznych stawek amortyzacyjnych :

  grupa 1   budynki 1,5%
  grupa 2   budowle 2,5%
  grupa 3   kotły i maszyny energetyczne 5,6%
  grupa 4-6   maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w tym: 13,0%
    podgrupa 490 i 491 / zespoły komputerowe 30,0%
  grupa 7   środki transportu 17,0%
  grupa 8   narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 10,0%
 3. Wartości niematerialne i prawne przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej 20,0 %.

 4. Dla środków trwałych będących na stanie na dzień 31.12.1999 r. obowiązują stawki odpisów amortyzacyjnych określone w zarządzeniu nr 30 Rektora PW z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz zasad i stawek ich amortyzacji w Politechnice Warszawskiej

§ 5

Tracą moc: zarządzenie nr 30 Rektora PW z dnia 26 lipca 1995 r., zarządzenie nr 8 Rektora PW z dnia 11 marca 1997 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz zasad i stawek ich amortyzacji w Politechnice Warszawskiej, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 4.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2000 r.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki