POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 18

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie zasad powoływania w jednostkach organizacyjnych PW pełnomocników ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz ich zadań

Na podstawie § 52 lit. h i 1 Statutu PW, w związku z art. 207 kodeksu pracy oraz art. 178 ust. l ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z póź. zm.) i § 13 Regulaminu Pracy PW (zał. do zarządzenia nr 14 Rektora PW z dnia 16 kwietnia 1997 r.), w celu zapewnienia w Uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, zarządza się, co następuje:

§1

Zarządzenie stosuje się do:

- wydziałów i kolegiów,
- pozawydziałowych jednostek organizacyjnych,
- Biblioteki Głównej,
- administracji centralnej PW.

§2

 1. W celu realizacji swych obowiązków w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, kierownicy jednostek organizacyjnych określonych w § l oraz dyrektor administracyjny, powołują pełnomocników ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki, zwanych dalej pełnomocnikami.

 2. Pełnomocnika powołuje się na okres kadencji organów Uczelni.

§3

 1. Szczegółowe zadania oraz zakres umocowania pełnomocnika określa się w akcie powołania, stosownie do potrzeb istniejących na terenie jego działania, uwzględniając w szczególności następujące obszary spraw bezpieczeństwa i higieny:

  - warunki pracy i nauki w obiektach, pomieszczeniach oraz na poszczególnych stanowiskach pracy i nauki,
  - przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki, w tym obowiązujących w tym zakresie norm,
  - poziom czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i nauki, - gospodarka substancjami i środkami niebezpiecznymi lub szkodliwymi, w tym truciznami,
  - badania lekarskie z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia,
  - gospodarka środkami ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
  - zaopatrzenie w środki higieny osobistej oraz środki pierwszej pomocy w razie wypadku.
 2. Pełnomocnik bierze udział w przeglądach warunków pracy i okresowych ocenach stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki na terenie swego działania.

§4

 1. Ewidencję pełnomocników prowadzi Dział BHP. Wykaz pełnomocników otrzymuje Biuro Spraw Osobowych i Szkolenia Zawodowego oraz Rektorska Komisja ds. Warunków Pracy w Uczelni.

 2. Dział BHP i Biuro Spraw Osobowych i Szkolenia Zawodowego, prowadzą szkolenia dla pełnomocników na zasadach uzgodnionych z Rektorską Komisją ds. Warunków Pracy w Uczelni.

 3. Koszty szkoleń, o których mowa w ust. 2, ponoszą właściwe jednostki organizacyjne lub administracja centralna, stosownie do terenu działania pełnomocnika.

§5

 1. Pełnomocników należy powołać w ciągu czterech tygodni po rozpoczęciu kadencji.

 2. Niezwłocznie po upływie terminu określonego w ust. l należy przeprowadzić szkolenie pełnomocników, zgodnie z zasadami ustalonymi na podstawie § 4 ust. 2.

 3. W kadencji 1999/2002 pełnomocników należy powołać i przeprowadzić ich szkolenie w ciągu czterech tygodni od dnia wejścia w życie zarządzenia

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki