POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 20

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 18 lipca 2000 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemicznym oraz na Wydziale Architektury

Na podstawie § 37 ust. l Statutu PW, w związku z uchwałą nr 66/XLIV/2000 i uchwałą nr 67/XLIV/2000 Senatu PW z dnia 6 lipca 2000 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

Na Wydziale Chemicznym wprowadza się następujące zmiany organizacyjne:

  1. znosi się: Zakład Chemii Fizycznej Polimerów i Tworzyw Specjalnych oraz Zakład Syntezy i Przetwórstwa Polimerów.

  2. tworzy się Katedrę Chemii i Technologii Polimerów.

§ 2

Na Wydziale Architektury zmienia się nazwę Zakładu Projektowania Przestrzeni dla Społeczności Lokalnych na Zakład Projektowania Urbanistycznego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki