POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 25

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 4 października 2000 r.

zmieniające zarządzenie nr 12 Rektora PW z dnia 12 marca 1994 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Szkole Businessu Politechniki Warszawskiej

Na podstawie § 40 ust. 3 Statutu PW, w związku z uchwałą nr 68/XLIV/2000 Senatu PW z dnia 6 lipca 2000 r., zarządza się, co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Szkoły Businessu (zał. do zarządzenia nr 12 Rektora PW z dnia 12 marca 1994 r.) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § l ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

 2. "Szkoła powołana jest w szczególności do organizowania i prowadzenia:

  a/ studiów podyplomowych dla absolwentów studiów magisterskich,
  b/ studiów specjalnych dla absolwentów studiów magisterskich,
  c/ kursów specjalistycznych.",
 3. W studiach specjalnych mogą uczestniczyć, nie dłużej niż przez okres jednego semestru, na zasadach obowiązujących w PW w odniesieniu do wolnych słuchaczy, studenci ostatniego roku studiów magisterskich. Rektor, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć okres stosowania do wyżej określonych słuchaczy studiów specjalnych, zasad dotyczących wolnych słuchaczy.",

 4. w § 3 ust. 4 po wyrazach: "swojego przewodniczącego" dodaje się wyrazy: "oraz zastępcę przewodniczącego",

 5. w § 3 ust. 6 skreśla się pkt h,

 6. w § 4 ust. 3 dodaje się pkt c1 w brzmieniu:
  "c1/ ustala strukturę organizacyjną Szkoły",

 7. w § 4 ust. 3 pkt f po wyrazach: "Statutu Uczelni" dodaje się wyrazy: "lub Regulaminu Szkoły",

 8. w § 5 ust. 6 pkt e przed wyrazem: "darowizn" dodaje się wyrazy: "dotacji i".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki