POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 21

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 9 sierpnia 2000 r.

w sprawie wysokości stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, stypendiów doktoranckich, wynagrodzeń dla recenzentów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz dla promotorów w przewodzie doktorskim

Na podstawie §52 pkt. q Statutu PW, § 10 ust. 2 i § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz.U. nr 58, poz. 249 z póź. zm.) oraz § l rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania wynagrodzenia za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora (Dz. U. nr 24, poz. 97 z póź. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz. U. nr 68, poz. 297 z póź. zm.), zarządza się, co następuje:

§1

 1. Wysokość stypendiów naukowych wynosi:

  a) stypendium doktorskiego - 527,00 zł miesięcznie,
  b) stypendium habilitacyjnego - 658,00 zł miesięcznie.
 2. Stypendium doktoranckie ustala się w wysokości:

  a) słuchacze l roku - 930 zł miesięcznie,
  b) słuchacze II roku - l .050 zł miesięcznie,
  c) słuchacze III i IV roku - l. 150 zł miesięcznie

Słuchacze studiów doktoranckich, którzy uzyskają zgodę na przedłużenie studiów ponad cztery lata będą mogli na wniosek dziekana uzyskać stypendium, jednak nie wyższe niż l .050 zł. miesięcznie.

 1. Wysokość jednorazowego wynagrodzenia dla recenzenta wynosi:

  a) za recenzję rozprawy doktorskiej - 857,00 zł,
  b) za recenzję rozprawy habilitacyjnej i ocenę dorobku naukowego oraz recenzję w postępowaniu w sprawach o nadanie tytułu naukowego profesora -1.285,00 zł.
 2. Wysokość jednorazowego wynagrodzenia dla promotora w przewodzie doktorskim wynosi 2.571,00 zł.

§ 2

Traci moc: Pismo okólne z dnia 14 maja 1997r. (ze zm. 02.07.1999 r. i 03.06.2000 r.) w sprawie wysokości stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, stypendiów doktoranckich, wynagrodzeń dla recenzentów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz dla promotorów w przewodzie doktorskim.

§ 3

 1. Stawki określone w § l ust. l, 3, 4 obowiązują od dnia l stycznia 2000 r.

 2. Stawki określone w § l ust. 2 obowiązują od dnia 1 lipca 2000 r.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki