POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 19

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 30 czerwca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia wzorów upoważnienia i zlecenia do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Studentów

Na podstawie § 52 pkt m Statutu PW, zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się wzór upoważnienia oraz wzór zlecenia do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Studentów stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki