POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 24

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 4 października 2000 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Politechniki Warszawskiej w Płocku

Na podstawie § 37 ust. l Statutu PW, w związku z uchwałą nr 77/XLIV/2000 Senatu PW z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym PW w Płocku, zarządza się, co następuje:

§1

Na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii wprowadza się następujące zmiany organizacyjne:

  1. Instytut Maszyn i Urządzeń Rolniczych otrzymuje nazwę: "Instytut Inżynierii Mechanicznej",

  2. Zakład Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Instytucie, o którym mowa w pkt l, otrzymuje nazwę: "Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji",

  3. Zakład Maszyn i Urządzeń Przemysłu Chemicznego i Spożywczego w Instytucie, o którym mowa w pkt l, otrzymuje nazwę: "Zakład Aparatury Przemysłowej",

  4. Zespół Inżynierii Systemów w Instytucie, o którym mowa w pkt l, przekształca się w Zakład Inżynierii Systemów.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia l października 2000 r.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki