POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 26

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 27 grudnia 2000 r.

w sprawie przekształcenia Hotelu Pracowniczego oraz Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej "Sezam"

Na podstawie § 113 ust. 2 Statutu PW oraz Uchwały nr 24/XLIV/99 Senatu PW z dnia 22 grudnia 1999 r. oraz Uchwały nr 23/XLIV/99 Senatu PW z dnia 22 grudnia 1999 r, zarządza się co, następuje:

§1

  1. Hotel Pracowniczy Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzańskiej 7a przekształca się w Dom Akademicki Politechniki Warszawskiej "Tatrzańska", zwany dalej D.A. "Tatrzańska".

  2. W D.A. "Tatrzańska" wydziela się parter i I piętro z przeznaczeniem na kwaterowanie studentów oraz II, III i IV piętro na kwaterowanie pracowników.

§2

  1. Dom Studencki Politechniki Warszawskiej "Sezam" przy ul. Górnośląskiej 14 przekształca się w Dom Gościnny Politechniki Warszawskiej "Sezam", zwany dalej D.G. "Sezam".

  2. Z dniem 30 czerwca 2001 r. zaprzestaje się kwaterowania studentów w Domu Studenckim "Sezam".

§3

Z dniem l października 2001 r. wszystkie pokoje gościnne w domach studenckich będące w dyspozycji Dyrektora Administracyjnego Politechniki Warszawskiej oraz pokoje gościnne na 16 piętrze Domu Studenckiego "Riviera" przeznacza się na potrzeby kwaterowania studentów.

§4

  1. Zasady rozdziału i przyznawania miejsc, zakwaterowania i wykwaterowania studentów w D.A. "Tatrzańska" określają załączniki do zarządzenia nr 15 Rektora PW z dnia 04.05.1995 r. w sprawie zasad rozdziału i przyznawania miejsc, zakwaterowania i wykwaterowania mieszkańców oraz ustalania i pobierania opłat w domach studenckich PW.

  2. Zasady przyznawania miejsc pracownikom w D.A. "Tatrzańska" określi Dyrektor Administracyjny w trybie zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od :

  1. l października 2000 r. w odniesieniu do D.A. "Tatrzańska"

  2. l lipca 2001 r. w odniesieniu do D.G. "Sezam"

§6

Z dniem 30 września 2001 r. traci moc zarządzenie nr 8 Rektora PW z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie pokoi gościnnych.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki