Zarządzenia wydane w roku 2003

Nr

Z dnia

W sprawie

40.

22.12.2003 r.

zmieniające zarządzenie nr 26 Rektora PW z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów w Politechnice Warszawskiej

39.

22.12.2003 r.

w sprawie zapewnienia profilaktycznych posiłków i napojów pracownikom Politechniki Warszawskiej

38.

20.11.2003 r.

w sprawie utworzenia Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej

37.

12.11.2003 r.

zmieniające zarządzenie nr 22 Rektora PW z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, stypendiów doktoranckich, wynagrodzeń dla recenzentów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz dla promotorów w przewodzie doktorskim

36.

12.11.2003 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemicznym

35.

07.10.2003 r.

zmieniające zarządzenie nr 11 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad udostępniania obiektów, w tym powierzchni na reklamy i miejsc do parkowania, oraz pomieszczeń w obiektach Politechniki Warszawskiej

34.

30.09.2003 r.

w sprawie warunków działania w Politechnice Warszawskiej stowarzyszeń studenckich i pracowniczych

33.

30.09.2003 r.

w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich

32.

26.09.2003 r.

w sprawie zasad rozdziału i przyznawania miejsc, zakwaterowania i wykwaterowania mieszkańców oraz ustalania i pobierania opłat w domach studenckich Politechniki Warszawskiej

31.

26.09.2003 r.

w sprawie organizacji i zasad działania domów studenckich w Politechnice Warszawskiej.

30.

22.09.2003 r.

w sprawie finansowania udziału własnego Politechniki Warszawskiej w specjalnych programach badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

29.

22.09.2003 r.

zmieniające zarządzenie nr 12 Rektora PW z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie zawierania w Politechnice Warszawskiej umów o dzieło, zlecenia i o prace badawcze uchylające zarządzenie nr 25 Rektora PW z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych

28.

17.09.2003 r.

zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora PW z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu udzielania zwolnień z opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne

27.

14.08.2003 r.

zmieniające zarządzenie nr 5 Rektora PW z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

26.

04.08.2003 r.

w sprawie zasad rozliczania kosztów w Politechnice Warszawskiej

25.

29.07.2003 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym

24.

22.07.2003 r.

w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania rzeczowych składników aktywów trwałych oraz rzeczowych składników aktywów obrotowych

23.

14.07.2003 r.

zmieniające zarządzenie nr 23  Rektora PW z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

22.

14.07.2003 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Lektorów w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku

21.

09.07.2003 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

20.

09.07.2003 r.

zmieniające zarządzenie nr 25 Rektora PW z dnia 26 października 2001 r. w sprawie przekształcenia Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

19.

09.07.2003 r.

w sprawie ochrony informacji niejawnych

18.

18.06.2003 r.

w sprawie maksymalnej wysokości stypendiów doktoranckich

17.

18.06.2003 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów uczestnikom dziennych studiów doktoranckich

16.

18.06.2003 r.

w sprawie zasad przygotowywania i wydawania przepisów wewnętrznych w Politechnice Warszawskiej

15.

09.06.2003 r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2003/2004

14.

04.06.2003 r.

w sprawie postępowania związanego z zawieraniem umów licencyjnych

13.

15.05.2003 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

12.

17.04.2003 r.

zmieniające zarządzenie nr 37 Rektora PW z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia w Politechnice Warszawskiej Zespołu Audytu Wewnętrznego

11.

17.04.2003 r.

w sprawie powoływania służby porządkowej na czas trwania organizowanego w PW Festynu Edukacyjnego Uczelni Warszawskich i Mazowsza.

10.

15.04.2003 r.

w sprawie trybu udzielania zwolnień z opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne

9.

11.04.2003 r.

w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny ryzyka zawodowego w Politechnice Warszawskiej

8.

06.04.2003 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej

7.

25.03.2003 r.

zmieniające zarządzenie nr 14 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 2002r w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej

6.

24.03.2003 r.

w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości

5.

04.03.2003 r.

w sprawie dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

Załącznik 1: Tryb postępowania w sprawie przyznawania dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

Załącznik 2: Wniosek o uznanie stanowiska pracy za stanowisko z warnkami szkodliwymi dla zdrowia lub uciążliwymi

Załącznik 3: Wniosek o przyznanie/podwyższenie stypendium doktoranckiego za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

4.

04.02.2003 r.

zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora PW z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Politechnice Warszawskiej

3.

11.02.2003 r.

zmieniające zarządzenie nr 21 Rektora PW z dnia 7.06.2002 w sprawie trybu postępowania powypadkowego w Politechnice Warszawskiej

2.

22.01.2003 r.

w sprawie utworzenia Centrum Współpracy Międzynarodowej, przekształcenia Uczelnianego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych oraz zniesienia Biura Współpracy z Zagranicą

1.

15.01.2003 r.

w sprawie instrukcji przetwarzania danych osobowych w Politechnice Warszawskiej