POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 19 

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia  9 lipca 2003 r.

w sprawie ochrony informacji niejawnych

  Na podstawie § 52 ust. 1 lit. k i q oraz ust. 2 Statutu PW, w związku z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 18, poz. 155 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie dotyczy ochrony w Politechnice Warszawskiej informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową lub tajemnicę służbową w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.).

§ 2

Wprowadza się:

  1. "Zasady Ochrony Informacji Niejawnych w Politechnice Warszawskiej", stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. "Instrukcję Kancelaryjną Ochrony Informacji Niejawnych w Politechnice Warszawskiej", stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,

§ 3

  1. Tworzy się Kancelarię Tajną Politechniki Warszawskiej jako wyodrębnioną komórkę organizacyjną podległą Rektorowi, zwaną dalej Kancelarią Tajną.
  2. Rektor sprawuje nadzór nad Kancelarią Tajną poprzez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
  3. Kancelarią Tajną kieruje kierownik Kancelarii, wyznaczony przez Rektora PW na wniosek Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
  4. Kancelaria Tajna jest odpowiedzialna za właściwy obieg, w tym rejestrowanie, udostępnianie i wydawanie uprawnionym osobom, oraz przetwarzanie dokumentów zawierających informacje niejawne. Szczegółowe zadania Kancelarii Tajnej oraz jej kierownika określa Instrukcja kancelaryjna, o której mowa w § 2 pkt 2.
  5. W uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, może tworzyć oddziały Kancelarii w jednostkach organizacyjnych Uczelni. Koszty funkcjonowania oddziału ponosi jednostka organizacyjna, w której oddział został utworzony.
  6. Organizację pracy Kancelarii Tajnej, w tym kompetencje jej kierownika w zakresie koordynacji pracy oddziałów, określa regulamin Kancelarii wydany przez Rektora na wniosek Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 4

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Dział Ochrony Informacji Niejawnych oraz Kancelaria Tajna tworzą Pion Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 5

Z dniem wejścia w życie zarządzenia:

  1. zadania Działu Spraw Obronnych, związane z prowadzeniem dotychczasowej Kancelarii Tajnej PW, przejmuje Kancelaria Tajna, o której mowa w § 3,
  2. pracownicy Działu Spraw Obronnych, zatrudnieni w ramach wieloosobowego stanowiska pracy, wykonujący zadania związane z prowadzeniem dotychczasowej Kancelarii Tajnej PW, stają się pracownikami Kancelarii Tajnej, o której mowa w § 3, chyba że w trybie przewidzianym przepisami prawa pracy nie wyrażą na to zgody.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu oraz w regulaminie Kancelarii Tajnej stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w § 1, oraz przepisach wykonawczych, w szczególności w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 18, poz. 155 z późn. zm.).

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 2 Rektora Politechniki Warszawskiej z 15 lutego 1984 r. w sprawie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski