POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 24

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 22 lipca 2003 r.

w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania rzeczowych składników aktywów trwałych oraz rzeczowych składników aktywów obrotowych

  Na podstawie § 52 ust. 1 lit. i l Statutu PW, oraz ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 - tekst jednolity - z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 1077 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 - tekst jednolity - z późn. zm), zarządza się co następuje:

§ 1

Jednostki organizacyjne PW przeprowadzają inwentaryzację rzeczowych składników aktywów trwałych oraz rzeczowych składników aktywów obrotowych:

 1. gruntów budynków i budowli - nie rzadziej niż raz na 4 lata,
 2. środków trwałych będących własnością PW oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - nie rzadziej niż raz na 4 lata,
 3. obcych składników majątkowych nabytych lub wytworzonych w toku prac badawczych - nie rzadziej niż raz na 4 lata,
 4. wyposażenia nie zaliczonego do środków trwałych oraz zbiorów muzealnych - nie rzadziej niż raz na 4 lata,
 5. rzeczowych składników aktywów trwałych Zakładowych Obiektów Socjalnych oraz Schroniska "Koliba" raz na 2 lata,
 6. produkcji w toku prac badawczych - raz do roku (do 15 stycznia roku następnego
  wg stanu na 31 grudnia),
 7. pozostałej produkcji w toku, towarów, opakowań, wyrobów gotowych - raz do roku (do 15 stycznia roku następnego w/g stanu na 31 grudnia),
 8. materiałów, metali szlachetnych, trucizn, wyrobów gotowych - nie rzadziej niż raz na 2 lata,
 9. książek, czasopism i zbiorów bibliotecznych ogólnie dostępnych sukcesywnie - raz na 5 lat, zbiorów o innym systemie udostępniania - nie rzadziej niż raz na 10 lat,
 10. druków ścisłego zarachowania - raz w roku,
 11. obcych składników majątkowych - innych niż wykazane w pkt 3 raz w roku,
 12. składników majątku trwałego będących własnością PW znajdujących się w użytkowaniu innych jednostek - raz w roku,
 13. wszystkich składników majątku trwałego w przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za te składniki na dzień zmiany, a także na dzień w którym na skutek wypadków losowych część z nich została zniszczona, uszkodzona lub przywłaszczona.

 

§ 2

Sposób przeprowadzania inwentaryzacji określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia. Inwentaryzację rzeczowych składników aktywów trwałych oraz rzeczowych składników aktywów obrotowych wykazanych w § l w pkt od l do 5, od 7 do 11 i w pkt 13 z wyłączeniem gruntów i trudnodostępnych oglądowi środków trwałych w budowie należy przeprowadzić drogą spisu z natury. Inwentaryzację składników aktywów majątku wymienionych
w pkt 6 i 12 oraz gruntów i trudnodostępnych środków trwałych należy przeprowadzić na podstawie weryfikacji dokumentów.

§ 3

 1. Inwentaryzację rzeczowych składników majątku Politechniki Warszawskiej nadzoruje Uczelniana Komisja Inwentaryzacyjna. Uczelniana Komisja Inwentaryzacyjna musi liczyć co najmniej 6 osób.
 2. Członków Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej i jej przewodniczącego powołuje Rektor na wniosek Dyrektora Administracyjnego na okres nie krótszy niż 2 lata w formie odrębnego zarządzenia.
 3. W skład Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej powinien wejść Kierownik Działu Inwentaryzacji jako zastępca przewodniczącego, pracownik Kwestury, Biura ds. Nauki i Działu Administracyjno-Gospodarczego Administracji Centralnej.
 4. Obsługę kancelaryjną Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej sprawuje Dział Inwentaryzacji.

§ 4

 1. W jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej spis z natury przeprowadzają komisje inwentaryzacyjne.
 2. Kierownik jednostki powołuje członków komisji inwentaryzacyjnej, wyznacza jej przewodniczącego oraz na wniosek przewodniczącego tworzy odpowiednie zespoły spisowe spośród członków komisji.
 3. Komisje inwentaryzacyjne oraz ich przewodniczących w Administracji Budynków Mieszkalnych, Oficynie Wydawniczej, powołują kierownicy tych jednostek a w pozostałych jednostkach podległych Dyrektorowi Administracyjnemu oraz w Wydziałach PW powołuje Dyrektor Administracyjny na wniosek Kierownika Działu Inwentaryzacji.
 4. Komisje i zespoły spisowe należy powołać w składzie zapewniającym sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji.
 5. Funkcji przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej nie mogą pełnić pracownicy finansowo-księgowi oraz osoby działające z upoważnienia Kwestora a także osoby materialnie odpowiedzialne za stan majątkowy jednostki organizacyjnej.

§ 5

Za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialni są ich kierownicy z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 4 ust. 3, gdzie odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji jest Dyrektor Administracyjny PW.

§6

Traci moc zarządzenie nr 2 Rektora PW z dnia 6 stycznia 1987 r w sprawie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku (zmienione zarządzeniem nr 46 Rektora PW z dnia 9 grudnia 1988 r).

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski

PWR- 209/03