Zarządzenia wydane w roku 2004

Nr

Z dnia

W sprawie

43.

21.12.2004 r.

w sprawie stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zasad ich wypłacania

42.

16.12.2004 r.

w sprawie zasad zaciągania zobowiązań finansowych, w tym dokonywania wydatków, oraz sprawowania kontroli finansowej w tym zakresie w Politechnice Warszawskiej

41.

16.12.2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia kierowników oraz opiekunów studenckich praktyk zawodowych

40.

3.12.2004 r.

zmieniające zarządzenie nr 9 Rektora PW z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2004/05

39.

2.12.2004 r.

zmieniające zarządzenie nr 16 Rektora PW z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia w Politechnice Warszawskiej Ośrodka Kształcenia na Odległość

38.

23.11.2004 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej

37.

5.11.2004 r.

w sprawie maksymalnej wysokości stypendiów doktoranckich

36.

5.11.2004 r.

w sprawie zmian orgranizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

35.

26.10.2004 r.

w sprawie zasad wydawania części B dyplomu ukończenia studiów - suplementu

34.

26.10.2004 r.

zmieniające zarządzenie nr 28 Rektora PW z dnia 24 września 2004 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Warszawskiej

33.

14.10.2004 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

32.

07.10.2004 r.

w sprawie wysokości stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, wysokości wynagrodzeń dla recenzentów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, wysokości wynagrodzeń dla recenzentów w postępowaniu w sprawach o nadanie tytułu naukowego profesora oraz wysokości wynagrodzeń dla promotorów w przewodzie doktorskim

31.

30.09.2004 r.

zmieniające zarządzenie nr 23 Rektora PW z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

30.

30.09.2004 r.

w sprawie zniesienia Ośrodka Języka Angielskiego Politechniki Warszawskiej

29.

27.09.2004 r.

w sprawie trybu udzielania zwolnień z opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, opłat za studia zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne oraz opłat za studia podyplomowe i inne formy kształcenia

28.

24.09.2004 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Warszawskiej

27.

24.08.2004 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej

26.

23.08.2004 r.

zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora PW z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie przeprowadzania w Politechnice Warszawskiej badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

25.

16.08.2004 r.

w sprawie w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Politechniki Warszawskiej uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

24.

09.07.2004 r.

w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz zasad i stawek ich amortyzacji w Politechnice Warszawskiej

23.

09.07.2004 r.

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej

22.

07.07.2004 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Transportu

20.

07.07.2004 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym

19.

15.06.2004 r.

w sprawie zasad rozdziału i przyznawania miejsc, zakwaterowania i wykwaterowania mieszkańców oraz ustalania i pobierania opłat w domach studenckich Politechniki Warszawskiej

18.

03.06.2004 r.

w sprawie przyjmowania wpłat gotówkowych przez pracowników i studentów PW

17.

03.06.2004 r.

w sprawie przyjmowania darowizn przeznaczonych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej i Samorządu PW

16.

03.06.2004 r.

zmieniające zarządzenie nr 26 z dnia 4 sierpnia 2003 w sprawie rozliczania kosztów w Politechnice Warszawskiej

15.

24.05.2004 r.

w sprawie trybu wnoszenia opłat należnych Politechnice Warszawskiej z tytułu kształcenia cudzoziemców na zasadach odpłatności oraz zasad rozliczania w Uczelni przychodów z tego tytułu.

14.

24.05.2004 r.

zmieniające zarządzenie nr 20 z dnia 4 czerwca 1998 w sprawie wysokości wynagrodzenia opiekunów studenckich praktyk zawodowych

13.

14.05.2004 r.

w sprawie przeprowadzania w Politechnice Warszawskiej badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

12.

11.05.2004 r.

zmieniające Zarządzenie nr 15 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii

11.

11.05.2004 r.

zmieniające zarządzenie nr 15 Rektora PW z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2003/2004

10.

28.04.2004 r.

zmieniające zarządzenie nr 14 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej

9.

26.04.2004 r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2004/2005

8.

05.04.2004 r.

W sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej

7.

05.04.2004 r.

w sprawie gospodarki lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi w budynkach mieszkalnych Politechniki Warszawskiej

6.

05.04.2004 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Architektury

5.

31.03.2004 r.

w sprawie trybu przyznawania środków finansowych na badania własne i badania w ramach działalności statutowej oraz odbioru tych prac

4.

22.03.2004 r.

w sprawie zasad udostepniania obiektów

3.

25.02.2004 r.

w sprawie zasad archiwowania prac dyplomowych studentów

2.

25.02.2004 r.

zmieniajace zarzadzenie nr 29 Rektora PW z dnia 6 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia szczególowego zakresu dzialania Rektora i prorektorów

1.

22.01.2004 r.

w sprawie wysokości stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, wysokości wynagrodzeń dla recenzentów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, wysokości wynagrodzeń dla recenzentów w postępowaniu w sprawach o nadanie tytułu naukowego profesora oraz wysokości wynagrodzeń dla promotorów w przewodzie doktorskim