Zarządzenia wydane w roku 1997

Nr

z dnia

w sprawie

36

19.12.1997 r.

w sprawie wprowadzenia ewidencji urlopów wypoczynkowych

35

17.12.1997 r.

w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 1998 dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi

34

16.12.1997 r.

w sprawie uczelnianych organizacji studenckich

33

10.12.1997 r.

w sprawie obowiązkowego przeprowadzania w Politechnice Warszawskiej badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i nauczania

32

20.11.1997 r.

w sprawie trybu postępowania przy rozliczaniu podatku dochodowego od wynagrodzenia za prace stanowiące przedmiot prawa autorskiego

31

31.07.1997 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia kierownika oraz opiekunów studenckich praktyk zawodowych

30

18.07.1997 r.

zmieniające zarządzenie nr 8 Rektora PW z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie Regulaminu Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej

29

10.07.1997 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Zespół Kontroli Wewnętrznej

28

  1.07.1997 r.

sprawie utworzenia Ośrodka Promocji Technologii i Produktywności

27

  1.07.1997 r.

w sprawie utworzenia Ośrodka Promocji Badań z zakresu Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

26

  1.07.1997 r.

w sprawie utworzenia Ośrodka Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki

25

  1.07.1997 r.

w sprawie utworzenia Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska

24

23.06.1997 r.

w sprawie Regulaminu Przyznawania Nagród z Uczelnianego Funduszu Nagród

23

16.06.1997 r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 1997/1998.

22

16.06.1997 r.

w sprawie utworzenia Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych

21

10.06.1997 r.

w sprawie utworzenia studiów doktoranckich

20

  9.06.1997 r.

w sprawie zakresu zadań Biura Rektora oraz utworzenia i zakresu zadań Sekretariatu Dyrektora Administracyjnego

19

  9.06.1997 r.

zmieniające zarządzenie nr 8 Rektora PW z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie Regulaminu Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej

18

  3.06.1997 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Mechatroniki

17

  3.06.1997 r.

zmieniające zarządzenie nr 12 Rektora PW w sprawie zawierania w Politechnice Warszawskiej umów o dzieło, zlecenia i o prace badawcze

16

27.05.1997 r.

zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora PW z dnia 20 marca 1997 r. w trybu postępowania przy rozliczaniu podatku dochodowego od wynagrodzenia za prace stanowiące przedmiot prawa autorskiego, wykonywane w ramach stosunku pracy, z zastosowaniem 50% stawki kosztów uzyskania przychodów oraz prowadzenia ewidencji tych prac

15

28.04.1997 r.

w sprawie wykonywania obsługi w zakresie ochrony własności przemysłowej w Politechnice Warszawskiej

14

16.04.1997 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Politechnice Warszawskiej

13

  4.04.1997 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 28 Rektora PW w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników PW

12

28.03.1997 r.

w sprawie wykonywania obsługi prawnej w Politechnice Warszawskiej

11

24.03.1997 r.

w sprawie zniesienia bibliotek na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w Instytutach Pojazdów, Maszyn Roboczych Ciężkich i Podstaw Budowy Maszyn

10

20.03.1997 r.

w sprawie trybu postępowania przy rozliczaniu podatku dochodowego od wynagrodzenia za prace stanowiące przedmiot prawa autorskiego, wykonywane w ramach stosunku pracy, z zastosowaniem 50% stawki kosztów uzyskania przychodów, oraz prowadzenia ewidencji tych prac

9

11.03.1997 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia kierownika oraz opiekunów studenckich praktyk zawodowych

8

11.03.1997 r.

zmieniające zarządzenie nr 30 Rektora PW z dnia 26.07.1995 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz zasad i stawek ich amortyzacji

7

  5.03.1997 r.

w sprawie trybu postępowania związanego ze sprzedażą lub odpłatnym udostępnianiem za granicę składników mienia Politechniki Warszawskiej

6

28.02.1997 r.

zmieniające zarządzenie nr 11 Rektora PW z dnia 14.04.1986 r. w sprawie prowadzenia książek kontroli sanitarnej w jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej

5

28.02.1997 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Mechatroniki oraz na Wydziale Budownictwa i Maszyn Rolniczych

4

  6.02.1997 r.

w sprawie stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zasad ich wypłacania

3

31.01.1997 r.

w sprawie zniesienia Centralnego Biura ds. Kształcenia Ustawicznego oraz Centralnego Biura ds. Kształcenia w Języku Angielskim

2

  3.02.1997 r.

w sprawie trybu przyznawania pracownikom Uczelni świadczeń z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych

1

  2.01.1997 r.

w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 1997 dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi