BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa / Dyrektor