•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii / Dział Ochrony Własności Intelektualnej / Kierownik Działu