BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Innowacji / Dział Ochrony Własności Intelektualnej / Kierownik Działu