BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej / Zarządzanie licencjami i uprawnieniami oprogramowania inżynierskiego