Zarządzenia wydane w roku 1998

Nr Z dnia W sprawie
35.

12.12.1998 r.

sprawie zniesienia biblioteki w Instytucie Elektroenergetyki

34.

18.11.1998 r.

w sprawie zmiany nazwy instytutu na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

33.

27.10.1998 r.

w sprawie zniesienia biblioteki specjalistycznej w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych

32.

14.09.1998 r.

w sprawie ustalenia zakresów zadań niektórych jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej (zm. Zarz. Nr 8 Rektora PW z dnia 3 marca 1998 r.)

31.

12.09.1998 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Działowi Administracyjno-Gospodarczemu

30.

24.09.1998 r.

w sprawie zniesienia Inspektoratu Ochrony Mienia i utworzenia Straży Akademickiej

29.

24.07.1998 r.

w sprawie przekształcenia Ośrodka Nauk Społecznych w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji

28.

24.07.1998 r.

w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 1999 dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi

27.

16.07.1998 r.

w sprawie dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych (zm. Zarz. Nr 21 Rektora PW z dnia 25 czerwca 1983 r.)

26.

16.07.1998 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Mechatroniki

25.

14.07.1998 r.

w sprawie stawek wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych (zm. zarz. Nr 4 Rektora PW z dn. 28 stycznia 2000 r.)

24.

14.07.1998 r.

w sprawie stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zasad ich wypłacania

23.

10.07.1998 r.

w sprawie wprowadzenia zadaniowego czasu pracy

22.

10.07.1998 r.

w sprawie określenia obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zakresie eksploatacji budynków i innych obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad rozliczania kosztów w tym zakresie (zm. Zarz. Nr 2 Rektora PW z dnia 3 stycznia 1995 r.)

21.

  4.06.1998 r.

w sprawie wzoru umowy i oświadczenia stosowanych w Politechnice Warszawskiej przy używaniu pojazdów prywatnych do celów służbowych

20.

  4.06.1998 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia kierownika oraz opiekunów studenckich praktyk zawodowych (zm. zarz. Nr 9 Rektora PW z dnia 2.07.1999)

19.

20.05.1998 r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 1998/1999

18.

19.05.1998 r.

w sprawie zasad przekazywania, przez jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej

17.

  5.05.1998 r.

w sprawie określenia obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zakresie eksploatacji budynków i innych obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad rozliczania kosztów w tym zakresie (zm. Zarz. Nr 2 Rektora PW z dnia 3 stycznia 1995 r. (zmienione zarządzeniami nr 4 Rektora PW z dnia 27.02.1996 r., nr 12 Rektora PW z dnia 12.06.1996 r., nr 19 Rektora PW z dnia 24.09.1996 r.)

16.

  5.05.1998 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz na Wydziale Chemicznym

15.

24.04.1998r .

w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 1998 dla pracowników określonych w § 8 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej

14.

16.04.1998 r.

w sprawie zakresu zadań Biura Rektora oraz utworzenia i zakresu zadań Sekretariatu Dyrektora Administracyjnego (zm. Zarz. Nr 20 Rektora PW z dnia 9.06.1997 r.)

13.

  7.04.1998 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Zespół kontroli Wewnętrznej (zm. Zarz. Nr 29 Rektora PW z dnia 10.07.1997 r.)

12.

  9.04.1998 r.

w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 1998 dla pracowników określonych w § 8 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej

11.

  7.04.1998 r.

w sprawie Zakładowego Planu Kont Politechniki Warszawskiej

10.

  3.04.1998 r.

w sprawie Regulaminu Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej

9.

10.03.1998 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

8.

  3.03.1998 r.

w sprawie ustalenia zakresów zadań niektórych jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej

7.

19.02.1998 r.

w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych (zm. Zarz. Nr 32 Rektora PW z dnia 31.12.1992 r.)

6.

  4.02.1998 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

5.

27.01.1998 r.

w sprawie działań zmierzających do zapewnienia dyscypliny budżetowej w działalności dydaktycznej wydziałów i pozawydziałowych jednostek organizacyjnych

4.

20.01.1998 r.

w sprawie wprowadzenia zadaniowego czasu pracy

3.

20.01.1998 r.

w sprawie wprowadzenia indywidualnej ewidencji czasu pracy pracownika.

2.

20.01.1998 r.

w sprawie realizacji zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej (obowiązuję tylko § 3 oraz załącznik tego zarządzenia - patrz zarządzenie nr 25 Rektora PW z dn. 28.12.1999 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w PW

1.

14.01.1998 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Kulturalno-Wychowawczego Studentów Politechniki Warszawskiej