BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Zakres działania

Zakres działania Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni obejmuje w szczególności:
1) prowadzenie kampanii społecznych i szkoleń z zakresu realizacji Strategii Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej oraz realizacji Planu Równości Płci;
2) organizowanie szkoleń pracowników z zakresu problematyki nierównego traktowania i mobbingu oraz przeciwdziałania tym zjawiskom;
3) współorganizowanie z Samorządem Studentów PW i Samorządem Doktorantów PW szkoleń z zakresu problematyki nierównego traktowania studentów i doktorantów;
4) tworzenie materiałów informacyjnych na temat zakazu nierównego traktowania i mobbingu i ich udostępnianie wszystkim pracownikom;
5) współtworzenie z Samorządem Studentów PW i Samorządem Doktorantów PW materiałów informacyjnych na temat zakazu nierównego traktowania i ich udostępnianie wszystkim studentom i doktorantom;
6) organizowanie szkoleń i konsultacji dla rzeczników zaufania;
7) prowadzenie kampanii społecznych z zakresu zapobiegania nierównemu traktowaniu i mobbingowi;
8) współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w PW oraz ze społecznymi inspektorami pracy w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi;
9) współpraca z Samorządem Studentów PW i Samorządem Doktorantów PW w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu;
10) podejmowanie lub koordynowanie czynności mających na celu rozwiązywanie konfliktów wynikających z występowania zjawisk nierównego traktowania i mobbingu w stosunku do pracowników PW oraz zjawisk nierównego traktowania w stosunku do studentów i doktorantów;
11) tworzenie rocznych sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności i przygotowywanie rekomendacji działań służących przeciwdziałaniu nierównemu traktowaniu i mobbingowi w PW;
12) współpracę z jednostkami organizacyjnymi PW w zakresie realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu nierównego traktowania i mobbingu w PW;
13) obsługę zgłoszeń osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów);
14) świadczenie pomocy psychologicznej dla pracowników, studentów i doktorantów PW;
15) obsługę procesu wydatkowania środków z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych we współpracy z kanclerzem;
16) tworzenie i redagowanie strony internetowej z wyodrębnionym adresem w domenie pw.edu.pl, poświęconej polityce Uczelni w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi, przeciwdziałania nierównemu traktowaniu studentów i doktorantów, wsparcia Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, realizacji Planu Równości Płci, Strategii Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej;
17) wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora.