BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej / Pełnomocnik ds. zamówień publicznych