BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zespół ds. Nauki

Zakres działań ZNN

1. Zespół ds. Nauki (symbol: ZNN, kod: 80060000) jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań związanych z obsługą administracyjną działalności naukowej prowadzonej w Uczelni.

2. Zakres działania Zespołu ds. Nauki obejmuje obsługę administracyjną w zakresie:

1) koordynacji obsługi administracyjnej rad naukowych dyscyplin;
2) stypendiów naukowych, w tym stypendium dla wybitnych młodych naukowców;
3) nagród rektora dla pracowników będących nauczycielami akademickimi;
4) innych nagród i konkursów naukowych;
5) programów i przedsięwzięć właściwego ministra;
6) grantów dla studenckich kół naukowych;
7) ubiegania się przez Uczelnię i jednostki organizacyjne o środki na finansowanie działalności naukowej i badawczej oraz koordynację ich rozliczania w obszarze:
a) utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego unikatowego w skali kraju, specjalnej infrastruktury informatycznej,
b) inwestycji w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł;
8) prowadzenia spraw związanych z likwidacją środków trwałych i niskocennych składników majątku w zakresie aparatury naukowo-badawczej;
9) koordynacji działań w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej;
10) współpracy z właściwymi komisjami senackimi i rektorskimi;
11) prowadzenia w ramach powierzonych prac, w Systemie Informacyjnym Badań Zespołu ds. Nauki baz danych właściwych ze względu na zakres zadań;
12) monitorowania informacji dotyczącej krajowej działalności naukowej oraz śledzenie zmian w przepisach prawnych, z zakresu działalności ZNN;
13) przygotowywania i proponowania zmian w projektach wewnętrznych aktów prawnych związanych z zakresem działalności ZNN;
14) koordynacji działań informacyjnych, sprawozdawczych, archiwizujących w ramach powierzonych zadań;
15) monitorowanie, gromadzenie i wprowadzanie danych będących w dyspozycji ZNN do systemów MNiSW i GUS w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości Uczelni;
16) udostępnianie danych w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości Uczelni będących w dyspozycji ZNN;
17) określanie wymagań funkcjonalnych dla informatycznych systemów wsparcia procesów, o których mowa w pkt 16 i 17.

3. Zespół ds. Nauki podlega kanclerzowi, nadzór merytoryczny sprawuje Rektor lub prorektor ds. nauki lub inny prorektor, zgodnie z kompetencjami.