•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Kwestura / Dział Księgowości

Zakres działań DKK

1. Dział Księgowości – jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań z zakresu: ewidencji dowodów księgowych w systemie finansowo-księgowym, analizy kosztów i przychodów jednostek organizacyjnych PW, sprawozdawczości dotyczącej podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych oraz innej sprawozdawczości finansowej.
2. Zakres działania Działu Księgowości obejmuje:
1) księgowanie w systemie finansowo-księgowym wstępnie wprowadzonych dowodów księgowych w jednostkach organizacyjnych;
2) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych, stanowiących podstawę do płatności walutowych oraz płatności dotyczących programów międzynarodowych;
3) obsługę finansowo-księgową projektów badawczych i edukacyjnych;
4) weryfikację i analizę księgowań kosztów, przychodów i funduszy;
5) przygotowywanie sprawozdań i deklaracji, których obowiązek składania wynika z przepisów ustaw:
a) podatku VAT,
b) podatku dochodowego od osób prawnych,
c) podatek u źródła,
d) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
6) analizę i przygotowanie danych pod kątem rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych;
7) przygotowywanie danych na potrzeby sprawozdania finansowego Uczelni i sprawozdań statystycznych;
8) administrowanie modułami CO Controling, FI Finanse, SD Sprzedaż i Dystrybucja w zakresie merytorycznym, w tym nadzór nad poprawnością i kompletnością danych w systemie finansowo-księgowym, tworzenie założeń do zmian w konfiguracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz testowanie wprowadzonych rozwiązań;
9) tworzenie założeń do zmian w zakresie ewidencji księgowej w module MM Gospodarka materiałowa i przekazywanie ich administratorowi modułu MM;
10) monitorowanie, gromadzenie i wprowadzanie danych do systemów MNiSW i GUS w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości i ewaluacji Uczelni;
11) udostępnianie danych w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości i ewaluacji Uczelni;
12) określanie wymagań funkcjonalnych dla informatycznych systemów wsparcia procesów, o których mowa w pkt 10 i 11.
3. W skład Działu Księgowości wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Sekcja Programów Międzynarodowych i Obsługi Dewizowej wykonująca następujące zadania:
a) przyjmowanie i kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych programów międzynarodowych oraz dowodów księgowych w walucie obcej,
b) obsługa finansowo-księgowa programów międzynarodowych,
c) obsługa płatności walutowych i płatności krajowych dotyczących programów międzynarodowych,
d) analiza i weryfikacja rozrachunków z tytułu programów międzynarodowych,
e) weryfikacja sprawozdań finansowych programów międzynarodowych,
f) analiza i weryfikacja rozrachunków z dostawcami zagranicznymi z tytułu dostaw towarów i usług,
g) analiza i wycena środków pieniężnych na kontach bankowych walutowych,
h) obsługa finansowo-księgowa wyjazdów zagranicznych w zakresie: wypłat zaliczek, przedpłat związanych z wyjazdami oraz rozliczania wyjazdów zagranicznych,
i) przygotowanie i analiza danych z zakresu rozliczeń dewizowych pod kątem rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych;
2) Sekcja Księgowania Dokumentów wykonująca następujące zadania:
a) księgowanie w systemie finansowo-księgowym wstępnie wprowadzonych dowodów księgowych w jednostkach gospodarczych,
b) wprowadzanie i księgowanie pozostałych dowodów księgowych,
c) przyjmowanie, kontrola formalno-rachunkowa i księgowanie faktur związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, importem usług i odwrotnym obciążeniem,
d) przyjmowanie faktur sprzedaży od jednostek organizacyjnych i przekazywanie do archiwizowania,
e) przyjmowanie i weryfikacja rejestrów VAT w celu sporządzenia deklaracji VAT,
f) sporządzanie sprawozdań JPK VAT i deklaracji VAT,
g) kontrola i uzgadnianie rozrachunków z tyt. VAT;
3) Sekcja Analizy Kosztów wykonująca następujące zadania:
a) analiza zapisów na kontach księgowych kosztów, przychodów i funduszy,
b) obsługa finansowo-księgową projektów badawczych, edukacyjnych oraz pozostałych projektów krajowych,
c) weryfikacja sprawozdań finansowych projektów,
d) analiza i weryfikacja rozrachunków z tytułu projektów,
e) analiza sald środków pieniężnych na kontach bankowych projektów,
f) przyjmowanie, weryfikacja i księgowanie poleceń księgowania,
g) uzgadnianie arkuszy spisu z natury prac w toku,
h) tworzenie i rozwiązywanie rezerw,
i) ewidencja i rozliczanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,
j) przygotowanie i analiza danych z zakresu kosztów, przychodów i funduszy do rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej Uczelni.
4. Dział Księgowości podlega kwestorowi.