Zarządzenia wydane w roku 2001

Nr

Z dnia

W sprawie

33.

28.12.2001 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Politechnice Warszawskiej

32.

28.12.2001 r.

zmieniające zarządzenie nr 32 Rektora PW z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie trybu postępowania przy rozliczaniu podatku dochodowego od wynagrodzenia za prace stanowiące przedmiot prawa autorskiego, wykonywane w ramach stosunku pracy, z zastosowaniem 50% stawki kosztów uzyskania

31.

  7.12.2001 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Kolegium Nauk Ekonomiczno-Społecznych w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Płocku

30.

27.11.2001 r.

zmieniające zarządzenie nr 8 Rektora PW z dnia 3 marca 1998 r. w sprawie ustalenia zakresów zadań niektórych jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej

29.

27.11.2001 r.

zmieniające zarządzenie nr 18 Rektora PW z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zasad powoływania w jednostkach organizacyjnych PW pełnomocników ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz ich zadań

28.

27.11.2001 r.

zmieniające zarządzenie nr 40 Rektora PW z dnia 29.12.1983 r. w sprawie zmian organizacyjnych

27.

  7.11.2001 r.

zmieniające zarządzenie nr 22 Rektora PW z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, stypendiów doktoranckich, wynagrodzeń dla recenzentów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz dla promotorów w przewodzie doktorskim

26.

  7.11.2001 r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym

25.

26.10.2001r.

przekształcenia Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

24.

  9.10.2001r.

zmiany Regulaminu Pracy w Politechnice Warszawskiej

23.

  2.10.2001r.

zniesienia biblioteki w Instytucie Automatyki i Robotyki

22.

14.08.2001 r.

w sprawie wysokości stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, stypendiów doktoranckich, wynagrodzeń dla recenzentów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz dla promotorów w przewodzie doktorskim

21.

26.07.2001 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej

20.

19.07.2001 r.

w sprawie dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych (zm. Zarz. Nr 21 Rektora PW z dnia 25 czerwca 1983 r.)

19.

10.07.2001 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz na Wydziale Geodezji i Kartografii

18.

29.06.2001 r.

w sprawie zasad postępowania z wekslami otrzymywanymi przez PW jako zapłata lub na zabezpieczenie zobowiązań

17.

27.06.2001 r.

w sprawie utworzenia Ośrodka Promocji Badań Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych

16.

27.06.2001 r.

w sprawie utworzenia w Politechnice Warszawskiej Ośrodka Kształcenia na Odległość

15.

31.05.2001 r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2001/2002

14.

30.04.2001 r.

czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi oraz dla pracowników działalności poligraficznej, zatrudnionych stale przy pracach szczególnie uciążliwych lub wykonywanych w warunkach szkodliwych

13.

13.04.2001 r.

wyodrębnienia w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej zbiorów tworzących narodowy zasób biblioteczny

12.

28.03.2001 r.

utworzenia Uczelnianego Centrum Badawczego "Materiały Funkcjonalne"

11.

12.03.2001 r.

utworzenia w Politechnice Warszawskiej Rady ds. Jakości Kształcenia

10.

12.03.2001 r.

określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2001 dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi oraz dla pracowników działalności poligraficznej, zatrudnionych stale przy pracach szczególnie uciążliwych lub wykonywanych w warunkach szkodliwych

09.

14.02.2001 r.

zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora PW z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2000/2001

08.

  7.02.2001 r.

utworzenia Działu Ochrony Informacji Niejawnych

07.

  5.02.2001 r.

utworzenia Kameralnego Chóru Akademickiego w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Politechniki Warszawskiej w Płocku

06.

  5.02.2001 r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Politechniki Warszawskiej w Płocku

05.

20.01.2001 r.

obowiązkowego szkolenia pracowników Politechniki Warszawskiej zatrudnionych przy pilnowaniu (portierów) oraz obowiązku noszenia przez nich identyfikatorów

04.

20.01.2001 r.

utworzenia Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej

03.

20.01.2001 r.

utworzenia Uczelnianego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych

02.

20.01.2001 r.

ewidencji stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach oraz wydawania i ewidencji świadectw o okresach pracy na tych stanowiskach

01.

  1.01.2001 r.

prowadzenia ksiąg rachunkowych