POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 13

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 13 kwietnia 2001 r.

w sprawie wyodrębnienia w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej zbiorów tworzących narodowy zasób biblioteczny
Na podstawie § 52 lit. l Statutu PW, w związku z art. 6 ust. l i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539) oraz z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 146, poz. 955), zarządza się, co następuje:

§1

Z zasobów Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej wyodrębnia się część zbiorów, mających wyjątkową wartość dla dziedzictwa narodowego, tworzących narodowy zasób biblioteczny.

§2

 1. Narodowy zasób biblioteczny w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej tworzą:
  • starodruki, niezależnie od miejsca wydania, ze szczególnym uwzględnieniem poloniców,
  • polskie druki XIX-wieczne z zakresu dziedzin wiedzy reprezentowanych w Politechnice Warszawskiej,
  • polskie publikacje książkowe i czasopiśmiennicze z zakresu nauk technicznych i historii techniki, wydane nie później niż w 1945 r.,
  • szczególnie cenne obce wydawnictwa z zakresu nauk technicznych i historii techniki, wydane do końca XIX wieku,
  • unikatowe zbiory kartograficzne,
  • wybrane publikacje posiadające cenne informacje proweniencyjne,
  • inne materiały biblioteczne, mające wyjątkową wartość dla dziedzictwa narodowego.
 2. Materiały biblioteczne tworzące narodowy zasób biblioteczny kwalifikuje komisja powołana przez dyrektora Biblioteki Głównej, który zatwierdza kwalifikację.

§3

 1. Materiały biblioteczne tworzące narodowy zasób biblioteczny, w celu zapewnienia im szczególnej ochrony, wyodrębnia się fizycznie spośród innych zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej i przechowuje w przystosowanych do tego pomieszczeniach, a także, o ile jest to możliwe, utrwala dodatkowo na innych nośnikach.
 2. Materiały biblioteczne tworzące narodowy zasób biblioteczny są gromadzone, ewidencjonowane, opracowywane i upowszechniane według zasad obowiązujących dla poszczególnych kategorii zbiorów, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Materiały biblioteczne tworzące narodowy zasób biblioteczny udostępnia się wyłącznie do celów naukowych i ekspozycyjnych innym bibliotekom lub instytucjom, zapewniającym właściwe warunki ich zabezpieczenia.

§4

Dyrektor Biblioteki Głównej, w porozumieniu z dyrektorem administracyjnym Politechniki Warszawskiej, ustala plan ochrony zbiorów Biblioteki Głównej, tworzących narodowy zasób biblioteczny.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-63/01