BIP PW / Władze / Prorektorzy

Prorektor ds. Filii w Płocku

dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni


Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 117

tel. miejski: (24) 262 6254
fax: (24) 367 2225
e-mail: prorektor.plock@pw.edu.pl

Sekretariat

mgr Agnieszka Olszewska

Kierownik Biura Prorektora

Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 117

tel. miejski: (24) 262-62-54
fax: (24) 367-22-25
e-mail: agnieszka.olszewska@pw.edu.pl

Zakres działania prorektora ds. Filii w Płocku

1) reprezentowanie Filii na zewnątrz, w tym dokonywanie - w granicach posiadanych pełnomocnictw - czynności prawnych w imieniu Politechniki Warszawskiej w sprawach dotyczących Filii;
2) reprezentowanie Rektora w sprawach Filii w kontaktach z władzami miasta Płocka, województwa mazowieckiego i województw sąsiednich, szkołami wyższymi, jednostkami oświatowymi, podmiotami gospodarczymi, społecznymi i stowarzyszeniami;
3) dbałość o właściwe wykonywanie zadań Filii i nadzór nad jej działalnością, w tym:
a) przestrzeganiem prawa, porządku i bezpieczeństwa na terenie Filii,
b) administracją i gospodarką Filii, w szczególności nad realizacją inwestycji i umów z podmiotami gospodarczymi i naukowo-badawczymi,
c) wykorzystaniem środków finansowych przydzielonych Filii przez Politechnikę Warszawską oraz pochodzących z innych źródeł;
4) koordynowanie realizacji strategii rozwoju Filii;
5) koordynowanie działalności podstawowych jednostek organizacyjnych Filii oraz innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania dydaktyczne, badawcze i inne;
6) podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych Filii, z wyłączeniem spraw dotyczących zatrudniania nauczycieli akademickich na stanowiskach profesora i profesora uczelni;
7) koordynowanie działalności studenckiej Filii, tworzenie warunków do rozwoju różnych form aktywności studentów, doktorantów i pracowników Filii oraz dbałość o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych i zdrowotnych studentów, doktorantów i pracowników Filii;
8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Filii, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni;
9) wykonywanie uprawnień Rektora określonych w § 25 Statutu PW.