BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Kwestura / Dział Finansowy

Zakres działań DF

1. Dział Finansowy – DF – jest jednostką organizacyjną właściwą do obsługi zobowiązań i należności Uczelni.

2. Zakres działania Działu Finansowego obejmuje:

1) weryfikację dokumentów finansowych i ich likwidację;

2) obsługę należności i zobowiązań osób fizycznych i prawnych;

3) obsługę zobowiązań publiczno-prawnych;

4) obsługę rozliczeń wewnątrzzakładowych;

5) sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych;

6) weryfikacje należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych;

7) bieżące archiwizowanie dokumentów księgowych, list płac, list prac zleconych i stypendialnych.

3. W skład Działu Finansowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekcja Likwidacji Dokumentów wykonująca następujące zadania:
a) przyjmowanie z jednostek organizacyjnych uczelni dowodów dotyczących operacji finansowych,
b) kontrola formalno-rachunkowa przyjętych dokumentów,
c) akceptowanie dokumentów księgowych do zapłaty,
d) kontrola wyciągów bankowych,
e) kontrola i uzgadnianie z bankiem stanu środków na rachunkach bankowych,
f) współpraca z bankiem;

2) Sekcja Rozrachunków wykonująca następujące zadania:
a) księgowanie operacji finansowych dotyczących rozrachunków,
b) bieżąca analiza stanu rozrachunków,
c) egzekwowanie należności,
d) naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
e) przygotowywanie przy udziale jednostek organizacyjnych Uczelni dokumentów dotyczących spraw spornych i przekazywanie ich zespołowi radców prawnych w celu skierowania na drogę postępowania sądowego,
f) obsługę rozrachunków z tytułu naliczonych i wypłaconych stypendiów oraz depozytów,
g) obsługa rozrachunków z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS,
h) inwentaryzacja należności i zobowiązań,
i) sporządzanie sprawozdań zewnętrznych obejmujących zakres działania Działu Finansowego,
j) oprawa dokumentów i przekazywanie ich do archiwum Uczelni;

3) Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa wykonująca zadania związane z udzielaniem pożyczek członkom PKZP.

4. Dział Finansowy podlega kwestorowi.