BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział ds. Studiów / Z-ca Kierownika