BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Inwestycji i Remontów

Zakres działania

Zakres działania Działu Inwestycji i Remontów obejmuje:
1) opracowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji i remontów Uczelni wg hierarchicznie ustalonej ważności zadań, na podstawie potrzeb zgłoszonych przez: Rektora, prorektorów, kanclerza i jego zastępców, kierowników jednostek organizacyjnych PW, z uwzględnieniem wniosków głównych specjalistów zatrudnionych w DIiR;
2) przekazywanie do jednostek organizacyjnych wykazu zadań ujętych w planach inwestycji i remontów wraz z przypisanymi częściami planów oraz budżetem z podziałem na źródła finansowania;
3) przygotowanie dokumentacji technicznej dla jednostek organizacyjnych administracji centralnej i innych jednostek organizacyjnych Uczelni, na ich wniosek, w tym w szczególności:
a) przygotowanie lub współudział w przygotowaniu założeń do opracowania dokumentacji technicznej planowanego zadania,
b) przygotowanie dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą – Prawo budowlane wraz z uzgodnieniami branżowymi i kosztorysami inwestorskimi,
c) opiniowanie przygotowanej dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d) występowanie o niezbędne dokumenty formalno-prawne dotyczące procesu inwestycyjnego i remontowego,
e) wnioskowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań remontowych i inwestycyjnych,
f) przygotowanie dla Działu Zamówień Publicznych kompletnej dokumentacji technicznej do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ogłoszenia zamówienia udzielanego w trybie podstawowym lub przetargu dla zadań remontowych i inwestycyjnych,
g) współpraca z zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi sprawy zamówień publicznych w zakresie aktualizacji przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
h) doradztwo techniczne w sprawach planowania i przygotowania robót inwestycyjnych i remontowych dla jednostek organizacyjnych PW;
4) przygotowywanie projektów umów na roboty budowlane;
5) przygotowywanie umów zleceń na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych dla wykonawców zewnętrznych, dla zadań remontowych i inwestycyjnych, w przypadku których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych;
6) przygotowywanie zleceń na wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych dla jednostek organizacyjnych PW;
7) przygotowywanie i konsultowanie z kwestorem projektów Projektowanych Postanowień Umów (PPU) w ramach Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i ich umów końcowych na inwestycje i remonty realizowane przez kanclerza PW;
8) merytoryczny współudział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych PW w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w PW;
9) nadzór nad realizacją procesów inwestycyjnych i remontowych poprzez:
a) wprowadzenie wykonawców na budowy,
b) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
c) kontrolę nad terminowym przebiegiem prac inwestycyjnych i remontowych, zgodnie z przyjętym harmonogramem,
d) ocenę zgodności wykonywanych robót z harmonogramami rzeczowo-finansowymi,
e) sprawdzanie zgodności przedkładanych dokumentów finansowych z rzeczywistym stanem wykonania robót,
f) zgłaszanie z-cy kanclerza ds. technicznych możliwości wystąpienia zagrożeń w terminowej realizacji zadań,
g) sporządzanie protokołów konieczności wykonywania robót dodatkowych,
h) przygotowywanie dokumentów i udział w odbiorach cząstkowych i końcowych nadzorowanych prac,
i) kontrolę kompletności dokumentacji powykonawczej,
j) wnioskowanie o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie,
k) zawiadamianie organów państwowych o zakończeniu zadania;
10) współpracę z projektantami w ramach realizowanego nadzoru inwestorskiego;
11) merytoryczne i finansowe rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych;
12) opisywanie dokumentów finansowych dotyczących zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych przed zatwierdzeniem do zapłaty;
13) rejestrowanie i opisywanie dokumentów finansowych otrzymanych z jednostek organizacyjnych i przypisywanie ich do planu inwestycji lub remontów zgodnie ze zgłoszonymi zadaniami;
14) sporządzanie raportów z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez administrację centralną;
15) udział w przeglądach w okresie gwarancji zwoływanych przez użytkownika;
16) przygotowanie dyspozycji dotyczących zwrotu kaucji gwarancyjnych;
17) udział w okresowych przeglądach technicznych obiektów;
18) współpracę z właściwymi jednostkami administracji centralnej oraz specjalistami w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w PW, w tym w zakresie zabezpieczenia potrzeb wynikających z przeglądów technicznych obiektów, dotyczących inwestycji i remontów zgłaszanych przez jednostki administracji centralnej i inne jednostki organizacyjne Uczelni;
19) archiwizowanie dokumentacji technicznej i przekazywanie dokumentacji powykonawczej do użytkowników obiektów;
20) sporządzanie do ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego raportów końcowych i rocznych dotyczących zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowych, realizowanych przez jednostki administracji centralnej;
21) sprawowanie ogólnego nadzoru nad instalacjami i urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi na terenie Uczelni poprzez głównego specjalistę ds. inżynierii sanitarnej oraz głównego specjalistę ds. elektroenergetycznych, a w szczególności:
a) nadzór nad eksploatacją węzłów cieplnych, instalacji: centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
b) nadzór nad pracą urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
c) opiniowanie pod względem merytorycznym umów na dostawę mediów,
d) wnioskowanie w sprawie remontów i modernizacji nadzorowanych instalacji urządzeń,
e) opiniowanie dokumentacji technicznej planowanych inwestycji i remontów,
f) udział w okresowych przeglądach technicznych,
g) udział w komisjach odbioru końcowego nowobudowanych i remontowanych instalacji.

Dział Inwestycji i Remontów podlega organizacyjnie i merytorycznie zastępcy kanclerza ds. technicznych.