BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Inwentaryzacji

Zakres działań DZI

1. Dział Inwentaryzacji – DZI – jest jednostką organizacyjną administracji właściwą do organizowania i realizowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i rozliczaniem inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Uczelni.

2. Zakres działania Działu Inwentaryzacji obejmuje:

1) nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem likwidacji zużytych składników majątkowych Uczelni;

2) opracowywanie wieloletnich planów inwentaryzacji ciągłej, sporządzanie na ich podstawie rocznych planów i szczegółowych harmonogramów oraz kontrola ich realizacji;

3) prowadzenie ewidencji realizacji rocznego planu i harmonogramów operatywnych inwentaryzacji ciągłych;

4) nadzór nad pracami komisji inwentaryzacyjnych i kontrolowanie prawidłowości inwentaryzacji;

5) przeprowadzanie instruktażu dla komisji inwentaryzacyjnych i zespołów spisowych;

6) gospodarkę formularzami w zakresie objętym pracą Działu;

7) kontrolowanie właściwego przygotowania jednostek przed rozpoczęciem inwentaryzacji;

8) ustalanie z Działem Ewidencji Majątku stanu księgowego rzeczowych składników majątku inwentaryzowanej jednostki oraz zabezpieczenie jej ksiąg inwentarzowych i kartotek na czas trwania spisu;

9) przeprowadzanie wyrywkowych kontroli prac poszczególnych komisji i zespołów spisowych, w czasie trwania inwentaryzacji pod względem prawidłowości i kompletności spisu;

10) udzielanie czynnej pomocy i nadzorowanie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie stawiania prawidłowych wniosków dotyczących ilościowych i wartościowych różnic inwentaryzacyjnych;

11) przekazywanie pełnej dokumentacji przeprowadzonej inwentaryzacji lub likwidacji rzeczowych składników majątku Uczelni do zatwierdzenia kwestorowi i kanclerzowi PW;

12) przekazywanie zatwierdzonej przez kanclerza dokumentacji z przeprowadzonych inwentaryzacji lub likwidacji do Działu Ewidencji Majątku i do zainteresowanej jednostki PW;

13) przeprowadzanie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania;

14) organizowanie posiedzeń i kancelaryjna obsługa prac Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.

3. Dział Inwentaryzacji podlega kanclerzowi.