BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Ewidencji Studentów - Sekretariat Szkoły

Zakres działań DES

1. Dział Ewidencji Studentów - Sekretariat Szkoły – DES – jest jednostką organizacyjną właściwą do obsługi studentów, absolwentów oraz byłych studentów Politechniki Warszawskiej.

2. Zakres działania Działu Ewidencji Studentów obejmuje:

1) ewidencjonowanie i archiwizowanie akt będących podstawą do nadania numeru albumu dla studentów wszystkich rodzajów studiów;

2) sporządzanie i wydawanie dyplomów ukończenia studiów (części A) oraz ich duplikatów;

3) wydruk i wydawanie suplementów (część B dyplomu ukończenia studiów) oraz ich duplikatów;

4) sporządzanie i wydawanie odpisów dyplomu w pięciu językach kongresowych;

5) prowadzenie spraw związanych z przeniesieniami studentów na inne uczelnie oraz z innych uczelni;

6) prowadzenie spraw związanych ze wznowieniami i przeniesieniami wewnętrznymi;

7) współpraca z pracownikami dziekanatów w zakresie dokumentów przebiegu studiów;

8) wydawanie zaświadczeń byłym studentom i absolwentom;

9) prowadzenie obowiązującej ewidencji rozliczeń druków ścisłego zarachowania.

3. Dział Ewidencji Studentów - Sekretariat Szkoły podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studiów.