BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Biuro ds. Przyjęć na Studia

Zakres działań BPS

1. Biuro ds. Przyjęć na Studia – BPS – jest jednostką organizacyjną właściwą dla obsługi procesów związanych z rekrutacją na studia I i II stopnia, obsługi zgłoszeń kandydatów oraz prowadzenia akcji informacyjnej.

2. Zakres działania Biura ds. Przyjęć na Studia obejmuje:

1) organizację i obsługę akcji rekrutacyjnej:
a) przygotowywanie założeń do programu informatycznego obsługi rekrutacji i schematów procedur decyzyjnych oraz wzorów wszystkich dokumentów używanych w systemie,
b) przygotowywanie i rozprowadzanie niezbędnych druków,
c) prowadzenie rejestracji kandydatów i współpraca z Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej,
d) przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia,
e) obsługa techniczna komisji rekrutacyjnych;

2) prowadzenie akcji informacyjnej dla kandydatów na studia:
a) przygotowywanie informatora i ulotek dla kandydatów na studia,
b) przygotowywanie publikacji „Studia w Politechnice Warszawskiej”,
c) przygotowywanie informacji do prasy, radia, TV i portali internetowych,
d) prowadzenie informacji bezpośredniej telefonicznej i e-mailowej,
e) rozprowadzanie informatorów i ulotek,
f) wysyłanie informatorów i innych materiałów informacyjnych do szkół i ośrodków informacji zawodowej,
g) organizowanie i przeprowadzanie akcji „Drzwi otwarte”,
h) organizowanie i obsługa wyjazdów pracowników Politechniki Warszawskiej do szkół;

3) zapewnienie kancelaryjnej obsługi Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji na Studia;

4) zapewnienie obsługi organizacyjnej i kancelaryjnej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:
a) przygotowywanie i obsługa niezbędnych egzaminów,
b) przyjmowanie odwołań i obsługa procedury odwoławczej;

5) udzielanie informacji, udział w organizacji zajęć oraz obsługę finansową Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Politechnice Warszawskiej.

3. Biuro ds. Przyjęć na Studia podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.