BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Biuro Obsługi Prawnej

Zakres działań BOP

Zakres działania Biura Obsługi Prawnej obejmuje:
1) udzielanie porad prawnych i pomocy w interpretowaniu przepisów pracownikom PW;
2) przygotowywanie samodzielnie lub we współpracy z jednostkami merytorycznymi projektów wewnętrznych aktów prawnych Politechniki Warszawskiej lub ich uzgadnianie i opiniowanie pod względem legislacyjno-redakcyjnym;
3) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów: umów cywilnoprawnych, wewnętrznych aktów prawnych i innych dokumentów przygotowywanych w Uczelni;
4) konsultowanie treści oraz opiniowanie pod względem formalno-prawnym, w tym pod względem właściwego zabezpieczenia interesów PW, umów i porozumień zawieranych przez PW;
5) sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu funkcjonowania Uczelni;
6) reprezentowanie Uczelni na podstawie pełnomocnictwa procesowego w postępowaniach przez sądami i organami administracji publicznej, w przypadkach wskazanych przez Rektora lub kanclerza;
7) ewidencjonowanie i doraźne archiwizowanie oryginałów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Rektora i kanclerza;
8) tworzenie i prowadzenie systemu LEX-BAW - bazy aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez Rektora, Radę Uczelni, Senat PW i kanclerza;
9) przygotowanie i występowanie z wnioskiem do Krajowego Rejestru Karnego;
10) występowanie do ministerstw lub innych urzędów centralnych z pytaniami prawnymi;
11) formalno-prawną obsługę Rektora i rad naukowych dyscyplin.