BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zespół ds. Systemów Zarządzania Jakością

Zakres działania ZSZJ

1. Zespół ds. Systemów Zarządzania Jakością - ZSZJ - jest jednostką organizacyjną właściwą do prowadzenia prac i koordynacji działań w zakresie wdrożenia Systemów Zarządzania Jakością w Administracji Uczelni oraz systemów zarządzania jakością w obszarze obronności.

2. Zakres działania Zespołu ds. Systemów Zarządzania Jakością obejmuje:

1) w zakresie opisania i wdrożenia Systemów Zarządzania Jakością w Administracji Uczelni (SZJ):
a) identyfikowanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni procesów, występujących powiązań, obiegu dokumentów i informacji w obszarze działalności Uczelni,
b) monitorowanie efektów wdrożonych rozwiązań,
c) analizowanie zagrożeń realizacji standardów jakości procesów w Uczelni oraz skuteczności podjętych przeciwdziałań,
d) ustalanie wymagań dotyczących dokumentów SZJ,
e) pomoc jednostkom organizacyjnym Uczelni w opracowaniu dokumentów SZJ poprzez opiniowanie i udzielanie konsultacji nt. prawidłowości opracowania dokumentów zgodnie z ustalonymi standardami,
f) nadzorowanie dokumentacji SZJ,
g) analizowanie struktury organizacyjnej administracji Uczelni;

2) w zakresie wdrożenia i utrzymania systemów zarządzania jakością w obszarze obronności, a w szczególności objętych koncesją, WSK i AQAP:
a) pomoc w opracowaniu dokumentacji systemowej,
b) nadzór nad utrzymaniem systemu,
c) planowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie audytów w ww. obszarze,
d) pełnienie w ww. obszarze funkcji kierownika ds. jakości oraz innych funkcji wskazanych odrębnym aktem prawnych;

3) w zakresie integracji Systemów Zarządzania Jakością w Administracji z Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia i Systemem Zapewniania Jakości w Badaniach Naukowych:
a) pomoc w dokumentowaniu procedur i opracowywaniu narzędzi wdrożenia systemu oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich,
b) pomoc w dokumentowaniu procedur i opracowywaniu narzędzi systemu zapewniania jakości;

4) nadawanie numerów jednostkom organizacyjnym w strukturze organizacyjnej Uczelni na podstawie wewnętrznych aktów prawnych PW;

5) przedstawianie nie rzadziej niż raz w roku prorektorowi właściwemu ds. ogólnych informacji o podjętych i realizowanych działaniach w zakresie funkcjonowania Systemów Zarządzania Jakością w Administracji Uczelni oraz systemów zarządzania jakością w obszarze obronności.

3. Kierownik ZSZJ pełni w obszarze obronności funkcję kierownika ds. jakości oraz inne funkcje wskazane odrębnymi aktami prawnymi.

4. Zespół ds. Systemów Zarządzania Jakością podlega kanclerzowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor ds. ogólnych.