•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zespół ds. Nauki

Zakres działań ZNN

1. Zespół ds. Nauki – ZNN – jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań związanych z obsługą administracyjną działalności naukowej prowadzonej w Uczelni.

2. Do zakresu działania Zespołu ds. Nauki należy:

1) obsługa administracyjna procesów ubiegania się przez Uczelnię i jednostki organizacyjne o środki na finansowanie działalności naukowej i badawczej w obszarze:
a) działalności statutowej;
b) dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych;

2) obsługa administracyjna działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów w zakresie:
a) stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;
b) stypendiów naukowych,
c) nagród Rektora PW oraz ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
d) innych nagród,
e) konkursów naukowych

3) prowadzenie spraw związanych z likwidacją środków trwałych i nietrwałych w zakresie aparatury naukowo-badawczej;

4) współpraca z właściwymi komisjami senackimi i rektorskimi;

5) prowadzenie w zakresie powierzonych prac, w Systemie Informacyjnym Badań Zespołu ds. Nauki baz danych obejmujących nadane w Uczelni stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego;

6) monitorowanie informacji dotyczącej krajowej działalności naukowej oraz śledzenie zmian w przepisach prawnych, z zakresu działalności ZNN;

7) przekazywanie informacji, o których mowa w pkt 6 do publikacji oraz do wiadomości kierownikom jednostek organizacyjnych Uczelni,

8) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej w opracowywaniu projektu planu rzeczowo-finansowego Uczelni w zakresie dotacji statutowej;

9) współudział w sporządzaniu sprawozdań dla GUS oraz władz Uczelni z zakresu powierzonych zadań;

10) przygotowywanie i proponowanie zmian w projektach wewnętrznych aktów prawnych związanych z zakresem działalności ZNN.

3. Zespół ds. Nauki podlega kanclerzowi. Decyzje merytoryczne podejmuje Rektor lub odpowiednio: prorektor ds. nauki, prorektor właściwy ds. obejmujących wyróżniony zakres działania zespołu zgodnie z kompetencjami.