BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Orkiestra Rozrywkowa PW

Zakres działań ORK

1. Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej – ORK – funkcjonująca jako jednostka administracji centralnej PW, jest zespołem muzycznym o statusie amatorskim.

2. Do zadań Orkiestry należy:

1) udział w ogólnouczelnianych uroczystościach Politechniki Warszawskiej;

2) reprezentowanie Uczelni w wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą za zgodą prorektora właściwego ds. studenckich;

3) prowadzenie komercyjnej działalności artystycznej;

4) rozwijanie umiejętności członków Orkiestry w zakresie muzyki w formie ćwiczeń, prób i warsztatów.

3. Program artystyczny i szkoleniowy Orkiestry oraz plan jej występów i udziału w uroczystościach przygotowuje kierownik Orkiestry i przedstawia do akceptacji prorektor właściwego ds. studenckich.

4. Działalność orkiestry finansowana jest ze środków budżetowych Uczelni ujętych w planie rzeczowo-finansowym oraz z dochodów własnych.

5. Zasady przyjęcia i przynależności do Orkiestry oraz prawa i obowiązki jej członków określa odrębne zarządzenie Rektora.

6. Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.