BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej

Zakres działań IOPP

1. Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej – IOPP – jest jednostką organizacyjną powołaną do organizowania ochrony przeciwpożarowej w Uczelni.

2. Zakres działania Inspektoratu obejmuje:

1) prognozowanie, określanie zagrożeń wraz z oceną ich skutków i wnioskowaniem o aktualizację zarządzeń, oraz przedstawianie propozycji rozwiązań uregulowań organizacyjno-prawnych dotyczących bezpieczeństwa Uczelni;

2) lustrację obiektów i pomieszczeń Uczelni w zakresie spełnienia wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji;

3) opiniowanie i konsultowanie opracowywanych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków;

4) udział w przygotowaniu dokumentacji technicznej do SIWZ w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy sprzętu przeciwpożarowego itp.;

5) udział we wprowadzeniach wykonawców na roboty inwestycyjne i remontowe;

6) opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej;

7) udział i doradztwo w rozpatrywaniu ryzyka zawodowego wraz z oceną i kwalifikacją zagrożenia w wystąpieniu ryzyka pożarowego;

8) prowadzenie ogólnouczelnianej bazy danych o przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej kontrolach technicznych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów, z uwzględnieniem stwierdzonych nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych;

9) monitorowanie podejmowanych działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości i wykonanie zaleceń pokontrolnych;

10) składanie kanclerzowi kwartalnych raportów w zakresie: kontroli technicznej i bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów PW, stwierdzonych nieprawidłowości, bieżących działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości oraz stanu wykonania zaleceń pokontrolnych;

11) przedstawianie kierownictwu Uczelni, nie rzadziej niż raz w roku, oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego z określeniem kierunków działań i wniosków mających na celu jego poprawę;

12) prowadzenie instruktażu ogólnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla pracowników i doktorantów Uczelni;

13) współpracę z jednostkami organizacyjnymi Uczelni mającą na celu realizację przedsięwzięć związanych z dostosowaniem obiektów i pomieszczeń Uczelni do wymagań obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pożarowego i eliminacji zagrożeń, a w szczególności:
a) w organizowaniu nowych stanowisk pracy w warunkach stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu,
b) w przekazywaniu do użytkowania budowanych, przebudowywanych lub remontowanych obiektów albo ich części w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej,
c) w przygotowaniu Uczelni do wykonywania zadań zakresu obrony cywilnej,
d) w określaniu warunków ochrony przeciwpożarowej przy wynajmowaniu pomieszczeń,
e) uczestnictwo w komisjach Uczelnianych tematycznie związanych z ochroną przeciwpożarową,
f) w przeprowadzaniu próbnych alarmów połączonych z ewakuacją osób przebywających w obiekcie;

14) współpracę z właściwymi Komendami Państwowej Straży Pożarnej, w tym wypracowanie ustaleń w zakresie:
a) rozpoznawania zagrożeń (chemicznych, toksycznych, wybuchowych, pożarowych),
b) określenia stopnia zagrożenia pożarowego,
c) określenia warunków i środków technicznych ewakuacji,
d) rozpoznania operacyjnego na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, wpływu pożaru na znajdujące się niebezpieczne materiały i urządzenia, przedstawiania wniosków i informacji dla kierownictwa Uczelni,
e) uczestnictwa w działaniach awaryjnych (pożary, katastrofy i inne zdarzenia) prowadzonych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej na terenie Uczelni z jednoczesnym prowadzeniem ustaleń mających na celu stwierdzenie przyczyny zdarzenia i jego skutków;

15) analizowanie i raportowanie stopnia realizacji decyzji administracyjnych wydanych przez odpowiednią terenowo Komendę Państwowej Straży Pożarnej dotyczących budynków i terenów Politechniki Warszawskiej;

16) udział w komisjach odbioru zadań inwestycyjno-remontowych i przekazania ich do eksploatacji.

3. Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej podlega kanclerzowi.