BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zakres działań BHP

1. Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – BHP – jest jednostką organizacyjną właściwą do realizowania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zadań z zakresu ochrony środowiska.

2. Zakres działania obejmuje:

1) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
c) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, określonych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
d) udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju Uczelni oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Uczelni albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
f) udział we wprowadzeniach wykonawców na roboty budowlane oraz w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
g) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
h) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
i) udział w opracowaniu projektów zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
j) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
k) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
l) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
m) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, a także doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
n) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
o) przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych dla nowozatrudnionych pracowników i nowoprzyjętych uczestników studiów doktoranckich,
p) współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
q) współpracę z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,
r) współpracę z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
s) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
- podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
- podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
t) uczestniczenie w konsultacjach a także w pracach, powołanej przez Rektora komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy, inicjowanie i rozwijanie na terenie Uczelni różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;

2) w zakresie ochrony środowiska:
a) przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
b) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych nieprawidłowości,
c) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,
d) opiniowanie instrukcji postępowania z odpadami,
e) przygotowywanie wniosków i informacji, na podstawie danych przygotowywanych przez pełnomocników do spraw ochrony środowiska powołanych w jednostkach organizacyjnych, do terenowych organów administracji państwowej w celu uzyskania stosownych decyzji, pozwoleń i dopuszczalnych warunków korzystania ze środowiska,
f) składanie do Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska informacji i rozliczeń opłat z tytułu korzystania ze środowiska;

3) nadzór merytoryczny nad działalnością pełnomocników właściwych do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz do spraw ochrony środowiska, powołanych w jednostkach organizacyjnych na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Rektora.

3. Zakres uprawnień Inspektoratu BHP obejmuje:

1) przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w Uczelni i w każdym innym miejscu wykonywania pracy;

2) występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych, uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;

3) występowanie do Rektora o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska;

4) niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób;

5) niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej;

6) niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób lub dla środowiska naturalnego;

7) wnioskowanie do Rektora o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób;

8) prowadzenie przez pracowników Inspektoratu, posiadających udokumentowane kwalifikacje merytoryczne i metodyczne, szkoleń okresowych dla pracowników i doktorantów.

4. Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podlega Rektorowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. ogólnych.