BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział ds. Szkoleń

Zakres działań DSK

1. Dział ds. Szkoleń – DSK – jest jednostką organizacyjną administracji centralnej, właściwą do planowania, przygotowywania i organizowania szkoleń pracowników Uczelni.

2. Zakres działania Działu ds. Szkoleń obejmuje:

1) identyfikowanie, we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych PW, potrzeb Uczelni w zakresie szkoleń pracowników;

2) gromadzenie informacji o możliwościach i organizowanie procesu prowadzenia szkoleń pracowników PW we własnym zakresie;

3) gromadzenie informacji o dostępnych, zewnętrznych usługach szkoleniowych i podmiotach świadczących te usługi;

4) opracowanie uczelnianej oferty szkoleń w zakresie rozwoju zawodowego pracowników PW;

5) opracowywanie rocznego planu szkoleń pracowników Uczelni na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych o potrzebach w zakresie rozwoju zawodowego pracowników oraz w oparciu o uczelnianą ofertę szkoleń;

6) organizowanie szkoleń ujętych w planie oraz szkoleń pozaplanowych prowadzonych w związku ze zmianami w przepisach powszechnych i wewnętrznych;

7) przygotowywanie i upowszechnianie wśród pracowników informacji o możliwościach szkoleń, w tym przekazywanie informacji do publikacji oraz nadzorowanie zawartości serwisu internetowego PW w zakresie zadań Działu;

8) koordynacja spraw związanych z opracowaniem i udostępnianiem materiałów do samokształcenia pracowników;

9) udzielanie informacji kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie wyboru tematyki szkoleń i podmiotów prowadzących szkolenie;

10) ocena jakości i skuteczności szkoleń, proponowanie i wdrażanie działań doskonalących.

3. Dział ds. Szkoleń podlega kanclerzowi.