BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział ds. Studiów

Zakres działań DSS

1. Dział ds. Studiów – DSS – jest jednostką organizacyjną Uczelni właściwą do spraw związanych z obsługą administracyjną i raportowaniem procesów kształcenia oraz właściwą do administracyjnej obsługi studiów doktoranckich.

2. Zakres działania Działu ds. Studiów obejmuje:

1) w zakresie obsługi procesu kształcenia:
a) analizowanie i raportowanie stopnia spełnienia wymagań ustalonych przepisami prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego dotyczących procesu kształcenia,
b) wyznaczanie zdefiniowanych syntetycznych wskaźników opisujących proces kształcenia dotyczących standardów i jakości kształcenia,
c) zbieranie, weryfikacja, przetwarzanie, ustalanie zależności, przekazywanie i przechowywanie otrzymanych z jednostek organizacyjnych Uczelni danych dotyczących procesu kształcenia,
d) sprawozdawczość w zakresie procesów kształcenia,
e) rozliczanie zadań dydaktycznych i pensum dydaktycznego, rozliczenia międzywydziałowe oraz rozliczanie zajęć uzupełniających prowadzonych w Uczelni,
f) obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących wydawania części B dyplomu ukończenia studiów – suplementu oraz dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy,
g) ankietyzacja procesu dydaktycznego,
h) organizowanie realizowanego w Uczelni przysposobienia obronnego dla studentów;

2) w zakresie obsługi studiów doktoranckich:
a) prowadzenie obsługi administracyjnej studiów doktoranckich dla obywateli polskich i obcokrajowców, w tym wystawianie świadectwa ukończenia studiów doktoranckich,
b) prowadzenie obsługi akt osobowych uczestników studiów doktoranckich oraz zapisu elektronicznego danych potrzebnych do sprawozdawczości,
c) prowadzenie obsługi administracyjnej i organizacyjnej uczelnianej oferty dydaktycznej w zakresie studiów doktoranckich,
d) gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie otrzymanych z jednostek organizacyjnych Uczelni danych dotyczących studiów doktoranckich,
e) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej studiów doktoranckich.

3. W Dziale istnieją następujące komórki wewnętrzne:

1) Sekcja ds. Kształcenia – wykonuje zadania określone w ust 2 pkt 1;

2) Sekcja ds. Studiów Doktoranckich – wykonuje zadania określone w ust. 2 pkt 2.

4. Dział ds. Studiów podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studiów.