BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Zakres działań

1. Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych – jest jednostką organizacyjną właściwą do zapewnienia ochrony informacji niejawnych w Politechnice Warszawskiej oraz do planowania i koordynowania przedsięwzięć operacyjnych
i rzeczowych realizowanych w Politechnice Warszawskiej w celu zapewnienia funkcjonowania Uczelni w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz ochrony stanu osobowego i mienia w razie zagrożenia klęskami żywiołowymi i katastrofami.

2. Zakres działania Działu ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych obejmuje:

1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi;

2) właściwe zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizacja materiałów niejawnych;

3) zapewnienie właściwego obiegu materiałów niejawnych;

4) kontrola przestrzegania przepisów ochrony informacji niejawnych;

5) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne;

6) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych;

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających dla pracowników Politechniki Warszawskiej;

8) prowadzenie współpracy ze Służbami Ochrony Państwa ABW lub SKW w zakresie ochrony informacji niejawnych;

9) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony informacji niejawnych;

10) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących ochrony informacji niejawnych;

11) ustalanie zasad funkcjonowania PW w czasie wojny lub innego zagrożenia;

12) opracowywanie planów w zakresie obronności;

13) nadzór nad tworzeniem i realizacją, w poszczególnych jednostkach, planów dotyczących działania w okresie podwyższonego ryzyka;

14) popularyzowanie zasad postępowania w razie zaistnienia zagrożeń.

3. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Działu ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych są:

1) Kancelaria Tajna odpowiedzialna za zgodne z obowiązującymi przepisami, przechowywanie oraz właściwy obieg dokumentów zawierających informacje niejawne, do której zakresu zadań należy:
a) przechowywanie i zapewnienie właściwego obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
b) przyjmowanie, rejestrowanie, doręczanie, ewidencjonowanie oraz archiwizowanie dokumentów niejawnych,
c) nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w PW,
d) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa, wg wykazu ustalonego przez Pełnomocnika z upoważnienia Rektora,
e) egzekwowanie zwrotu do Kancelarii Tajnej dokumentów zawierających informacje niejawne od osób, które nie mają możliwości właściwego ich przechowywania i zabezpieczenia,
f) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne udostępnione upoważnionym pracownikom,
g) szczegółową organizację pracy Kancelarii Tajnej określają odrębne przepisy;

2) Sekcja ds. Obronnych, do której zakresu zadań należy:
a) opracowywanie rocznych planów zamierzeń i harmonogramów ich realizacji stosownie do ustaleń Biura Dyrektora Generalnego MNiSzW oraz potrzeb i możliwości Uczelni,
b) inicjowanie oraz organizowanie przygotowania oraz współudział w opracowywaniu niezbędnych dokumentów i planów zabezpieczających realizację zadań w zakresie obronności w jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej,
c) ustalanie zasad i opracowywanie załączników do planu operacyjnego funkcjonowania Politechniki Warszawskiej i ich bieżącej aktualizacji przez jednostki organizacyjne Uczelni,
d) udzielanie fachowej pomocy jednostkom organizacyjnym w zakresie planowania i realizacji zadań dotyczących okresu podwyższonej i pełnej gotowości obronnej,
e) okresowe kontrolowanie pod kątem aktualności i zgodności z przepisami opracowywanych dokumentów planu operacyjnego Uczelni,
f) opracowywanie dokumentów dotyczących organizacji, wyposażenia i szkolenia wyznaczonych pracowników uczelni niezbędnych do skutecznego działania w razie zaistniałych awarii, katastrof oraz innych zagrożeń albo wojny,
g) współudział w opracowaniu wybranych dokumentów jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie osiągania pełnej gotowości do podjęcia działalności podstawowej właściwej dla okresu zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
h) kontrolowanie i ewidencja terminowej realizacji planów operacyjno-obronnych w jednostkach organizacyjnych oraz przedstawianie Rektorowi wniosków i propozycji w tym zakresie,
i) organizowanie współdziałania z Biurem Dyrektora Generalnego MNiSzW,
j) bieżące aktualizowanie dokumentacji planowania obronnego ewidencji osobowej, technicznej i materiałowej,
k) ewidencja świadczeń rzeczowych Uczelni dla sił zbrojnych,
l) współpraca z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w zakresie:
- świadczeń osobowych (powiadamianie WKU o przyjęciu i zwolnieniu z pracy i reklamowaniu osób niezbędnych dla potrzeb Uczelni),
- świadczeń rzeczowych dla Sił Zbrojnych (sprzęt, urządzenia, środki transportu, obiekty),
m) prowadzenie wśród pracowników i studentów działalności w zakresie informowania o podstawowych zasadach postępowania w razie zaistnienia zagrożeń,
n) przygotowywanie projektów zarządzeń i wykonywanie innych zadań z zakresu obronności,
o) prowadzenie ewidencji pracowników PW podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony.

4. Działem ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

5. Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych podlega Rektorowi.