BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Telekomunikacji

Zakres zadań DTK

1. Dział Telekomunikacji – DTK – jest jednostką organizacyjną właściwą do obsługi sieci telefonicznej całej Uczelni oraz sieci teleinformatycznej i stanowisk komputerowych administracji centralnej.

2. Zakres działania Działu Telekomunikacji obejmuje:

1) zarządzanie siecią telekomunikacyjną PW, w tym:
a) administrowanie planem numeracji telefonów wewnętrznych oraz zasobami telefonów miejskich,
b) wnioskowanie bieżących i perspektywicznych potrzeb w zakresie rozbudowy sieci,
c) realizacja umów o świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych i konwergentnych,
d) udział w okresowych przeglądach technicznych obiektów PW w zakresie sieci telefonicznej i teleinformatycznej,
e) udział w przygotowaniu i realizacji prac remontowych i inwestycyjnych w zakresie sieci telefonicznej i teleinformatycznej;

2) obsługę central telefonicznych, urządzeń telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnej sieci kablowej oraz abonentów sieci telefonicznych stacjonarnych, w tym:
a) nadzór nad bieżącą eksploatacją central telefonicznych, urządzeń telekomunikacyjnych i telekomunikacyjną siecią kablową – usuwanie awarii,
b) realizację wniosków abonentów telefonów wewnętrznych i miejskich, dotyczących zmiany uprawnień lub dodatkowych usług,
c) prowadzenie ewidencji i rejestracji danych dotyczących abonentów sieci telefonicznej stacjonarnej, dla taryfikacji ruchu telefonicznego wychodzącego z sieci PW,
d) prowadzenie comiesięcznej taryfikacji ruchu telefonicznego wychodzącego z sieci PW, archiwizację wyników taryfikacji oraz sporządzanie wykazów dla potrzeb rozliczania jednostek organizacyjnych PW, z tytułu korzystania z usług abonenckich realizowanych z telefonów wewnętrznych i miejskich;

3) zarządzanie siecią teleinformatyczną administracji centralnej, w tym:
a) zarządzanie węzłami dystrybucyjnymi i stanowiskami komputerowymi w zakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
b) administrowanie lokalnymi serwerami poczty elektronicznej, plików, www,
c) wnioskowanie bieżących i perspektywicznych potrzeb w zakresie rozbudowy sieci teleinformatycznej, usług informatycznych, dostaw sprzętu i oprogramowania,
d) opiniowanie i rejestrowanie wniosków dotyczących zapotrzebowania na rozwiązania teleinformatyczne, sprzęt i oprogramowanie,
e) udział w przygotowaniu dokumentacji technicznej do SIWZ w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego;

4) obsługę urządzeń teleinformatycznych oraz stanowisk użytkowników sieci teleinformatycznej administracji centralnej:
a) nadzór nad funkcjonowaniem węzłów dystrybucyjnych, okablowaniem lokalnych sieci komputerowych, dostawą sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji,
b) ochronę antywirusową,
c) przyłączanie do sieci nowych użytkowników,
d) prowadzenie bieżącej archiwizacji zasobów serwerowych.

3. Dział Telekomunikacji podlega zastępcy kanclerza ds. technicznych.