BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Ekonomiczny

Zakres działań DE

1. Dział Ekonomiczny – DE – jest jednostką organizacyjną właściwą do wykonywania prac w zakresie procesu planowania i budżetowania, analiz ekonomicznych i rozliczeń oraz sprawozdawczości.

2. Zakres działania Działu Ekonomicznego obejmuje:

1) przygotowanie projektu prowizorium budżetowego, założeń do budżetu oraz budżetu Uczelni;

2) przygotowanie projektu planu rzeczowo finansowego PW oraz projekcji planu wieloletniego PW dla MNiSzW;

3) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu rzeczowo finansowego i budżetu PW;

4) koordynację prac związanych ze sporządzaniem planów rzeczowo finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, weryfikację projektów planów oraz przygotowanie propozycji zatwierdzenia planów pozytywnie zweryfikowanych;

5) kontrolę realizacji planów rzeczowo finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych;

6) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji ekonomicznych i finansowych oraz sporządzanie analiz ekonomicznych na potrzeby zarządzania Uczelnią;

7) sporządzanie bądź koordynację sprawozdań dla organów Uczelni oraz uprawnionych instytucji zewnętrznych, w tym zwłaszcza MNiSzW i GUS;

8) sporządzanie obliczeń symulacyjnych dotyczących algorytmu dzielącego dotację MNiSzW na działalność dydaktyczną, koordynacja prac w zakresie kompletowania niezbędnych danych do algorytmu na potrzeby MNiSzW i Uczelni oraz podział dotacji na działalność dydaktyczną wg formuły algorytmicznej uchwalonej przez Senat;

9) rozliczanie zleceń międzywydziałowych w działalności dydaktycznej;

10) rozliczenia miesięczne i ewentualnie na życzenie wszystkich działalności i funduszy oraz środków wydzielonych na realizację określonych zadań zwanych umownie funduszami w podziale na jednostki organizacyjne bądź w innym układzie;

11) rozliczanie oraz bieżąca kontrola środków w rezerwie Rektora, przekazanych do dyspozycji prorektorów, dotacji celowej w dydaktyce, środków na promocję uczelni, realizację zadań w ramach Centralnego Funduszu Pracowniczego, ponadstandardowe usługi medyczne, Fundusz Modernizacji i Rozwoju Uczelni;

12) rozliczanie środków na remonty finansowane centralnie w podziale na jednostki organizacyjne;

13) rozliczanie środków na inwestycje w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne, w tym rozliczanie wyniku finansowego działalności umownej oraz projektów celowych w podziale na jednostki organizacyjne, rozliczanie odpisów amortyzacyjnych w podziale na jednostki organizacyjne;

14) rozliczanie oraz bieżąca kontrola środków na inwestycje będących w dyspozycji Rektora (odpisy amortyzacyjne, zysk);

15) współudział w opracowaniu zasad i przeprowadzaniu podwyżki lub waloryzacji wynagrodzeń, w tym zwłaszcza sporządzanie obliczeń symulacyjnych, przygotowanie projektów niezbędnych dokumentów oraz arkuszy rozliczeniowych, rozliczanie skutków finansowych podwyżek wynagrodzeń, naliczanie środków na podwyżki w podziale na jednostki organizacyjne, przygotowanie projektów pism w sprawie przekazania środków;

16) obsługę procesu premiowania pracowników, w tym zwłaszcza przygotowanie projektów pism odnośnie wysokości wskaźników premiowych, weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym wniosków premiowych, comiesięczne rozliczanie premii w podziale na jednostki organizacyjne;

17) naliczanie środków na nagrody specjalne dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przygotowanie projektów decyzji w sprawie wypłacania nagród, weryfikacja wnioskowanych nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, przygotowanie projektów decyzji dotyczących nagród wypłacanych z rezerwy Rektora oraz rozliczanie środków na nagrody;

18) weryfikację wykazów innych niestałych składników wynagrodzeń pod względem formalnym i rachunkowym, w tym zwłaszcza wynagrodzenia zwiększonego na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, godzin ponadwymiarowych, wynagrodzeń dla opiekunów praktyk studenckich, wynagrodzeń za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym;

19) opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, w tym zwłaszcza w zakresie problematyki ekonomicznej i finansowej;

20) współpracę z Senacką Komisją ds. Mienia i Finansów, przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz uczestnictwo w posiedzeniach Komisji;

21) uczestnictwo w innych komisjach lub zespołach zgodnie z decyzją władz Uczelni;

22) sporządzanie sprawozdań z działalności spółek kapitałowych z udziałem PW.

3. Dział Ekonomiczny podlega kanclerzowi.