BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Chór Akademicki PW

Zakres działań CHÓR

1. Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej – CHÓR – funkcjonujący jako jednostka organizacyjna administracji centralnej Uczelni, jest niekameralnym, wokalnym zespołem muzycznym o statusie amatorskim.

2. Do zadań Chóru należy:

1) udział w uroczystościach ogólnouczelnianych PW;

2) reprezentowanie Politechniki Warszawskiej w wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą za zgodą prorektora właściwego ds. studenckich;

3) rozwijanie umiejętności członków Chóru w zakresie śpiewu w formie ćwiczeń, prób i warsztatów;

4) prowadzenie komercyjnej działalności artystycznej.

3. Działalność Chóru jest finansowana ze środków budżetowych Uczelni ujętych w planie rzeczowo-finansowym oraz z dochodów własnych.

4. Program artystyczny i szkoleniowy Chóru oraz plan jego występów i udziału w uroczystościach przygotowuje kierownik Chóru i przedstawia do akceptacji prorektora właściwego ds. studenckich.

5. Zasady przyjęcia i przynależności do Chóru, prawa i obowiązki członków i dyrygenta oraz kompetencje i zasady działania organu samorządu chórzystów określają odrębne przepisy.

6. Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.