•  

BIP PW / Ogłoszenia

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu w ramach poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Programy rozwoju uczelni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Warszawska - zgodnie z art. 28a, ust. 4, Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. z póź. zm. - poszukuje partnera spoza jednostek sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Programy rozwoju uczelni”.

Projekt zakłada realizację co najmniej 3 z poniższych działań:

 1. przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,
 2. rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki,
 3. opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, kursy, szkolenia),
 4. współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania,
 5. lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, m.in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni,
 6. projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych, w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni.

Celem projektu jest rozwój oferty dydaktycznej Uczelni w zakresie zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa oraz jej dostosowanie do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni się również do wzrostu wykorzystania nowoczesnych narzędzi i metod w kształceniu, w tym kształcenia na odległość. Cele projektu zostaną doprecyzowane na etapie ostatecznego opracowania wniosku o dofinansowanie.

I. Wymagania wobec partnera:

 1. dysponowanie zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu;
 2. firma z branży budowlanej;
 3. doświadczenie w organizacji praktyk studenckich oraz staży absolwenckich w obszarze budownictwa w ostatnich trzech latach;
 4. doświadczenie we współtworzeniu i/lub realizacji programów nauczania dla studentów I i/lub II stopnia;
 5. doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze;
 6. doświadczenie w zakresie tworzenia platform internetowych, które mają być wykorzystywane w nauczaniu na odległość.

II. Propozycja współpracy powinna zawierać:

 • dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w punkcie I;
 • propozycję zakresu udziału Partnera w projekcie.

Istotnymi kryteriami dalszych negocjacji będą:

 • zgodność działania partnera z celem partnerstwa,
 • spełnianie wymagań określonych wobec partnera,
 • zakres oferowanej współpracy przy przygotowaniu,
 • zakres oferowanej współpracy przy realizacji projektu.

Ocena ofert realizowana będzie na podstawie wyników oceny karty oceny merytorycznej dostępnej na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem.

Ofertę współpracy prosimy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia znajdującym się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej http://www.bip.pw.edu.pl/Ogloszenia/Politechnika-Warszawska-Wydzial-Inzynierii-Ladowej-oglasza-otwarty-nabor-partnerow-do-realizacji-projektu-w-ramach-poddzialania-4.1.1-Programu-Operacyjnego-Kapital-Ludzki-Programy-rozwoju-uczelni-wspolfinansowanego-z-Europejskiego-Funduszu-Spolecznego nie później niż do dnia 05.05.2010 r. do godz. 16:00 - decyduje data doręczenia/wpływu do Politechniki Warszawskiej:

 • osobiście w sekretariacie: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Gmach Inżynierii Lądowej, 00-637 Warszawa, al. Armii Ludowej 16, pok. lub,
 • drogą pocztową na adres: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Gmach Inżynierii Lądowej, 00-637 Warszawa, al. Armii Ludowej 16, w terminie do dnia 05.05.2010 r. od daty ukazania się ogłoszenia. Decyduje data wpływu dokumentu.

Załączniki:

Oferta współpracy [msword] 49,00 kB

Wytworzył(a):

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 13.04.2010 10:36

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 13.04.2010 10:40