POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 13

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 14maja 2004 r.

w sprawie przeprowadzania w Politechnice Warszawskiej badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Na podstawie § 52 ust. 1 lit. q oraz § 123 ust.2 lit. g Statutu PW, art. 229 Kodeksu Pracy, art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. nr 126, poz. 1384), Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac (Dz. U. nr 61, poz. 551) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. nr 67, poz. 633), zarządza się co nastepuje.

§ 1

Zarządzenie stosuje się do:

  • wydziałów i kolegiów,
  • pozawydziałowych jednostek organizacyjnych, Biblioteki Głównej,
  • administracji centralnej PW.

§ 2

 

Osoby podejmujące lub wykonujące w Politechnice Warszawskiej prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, podlegają obowiazkowym badaniom lekarskim i laboratoryjnym.

Badaniom w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace na stanowiskach zwiazanych z ciągłym kontaktem z ludźmi w szkołach wyższych.

Badaniom w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A,B,C i innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się z nieopakowanymi artykułami żywnościowymi przy wyrobie, przerobie, pakowaniu, przechowywaniu, obrocie i przewozie środków spożywczych oraz przy ich przygotowywaniu do spożycia.

Instrukcję przeprowadzania badań stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Za przestrzeganie postanowień § 2 odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej.

Sposób przeprowadzania lekarskich badań pracowniczych określa Dyrektor Administracyjny Politechniki Warszawskiej pismem okólnym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

REKTOR

 

 

prof. dr hab. inz. Stanisław Mańkowski