•  

BIP PW / Skład osobowy / Obiekty / Domy studenckie

Zakres działań DS

1. Jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej właściwymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych studentów są:

1) Dom Studencki „Akademik” – DSAkad;

2) Dom Studencki „Babilon” – DSBabn;

3) Dom Studencki „Bratniak - Muszelka” – DSBM;

4) Dom Studencki „Mikrus” – DSMikrus;

5) Dom Studencki „Pineska -Tulipan” – DSPT;

6) Dom Studencki „Riviera” – DSRivier;

7) Dom Studencki „Sezam” - DSSezam;

8) Dom Studencki „Tatrzańska” – DSTatrz;

9) Dom Studencki „Ustronie” – DSUstron;

10) Dom Studencki „Żaczek” – DSŻaczek.

2. Zakres działania jednostek organizacyjnych, określonych w ust. 1, obejmuje:

1) obsługę zakwaterowania - na podstawie skierowania - i wykwaterowania studentów;

2) zapewnienie właściwych warunków zakwaterowania oraz nadzór nad właściwym i zgodnym z przeznaczeniem wykorzystywaniem pomieszczeń, ich wyposażenia i urządzeń technicznych przez zakwaterowane osoby;

3) utrzymanie porządku, zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochronę mienia ruchomego i nieruchomego na terenie domów studenckich;

4) racjonalne gospodarowanie i wykorzystanie miejsc do kwaterowania;

5) sporządzanie planów ekonomiczno-finansowych, zakupów wyposażenia, sprzętu i usług na potrzeby jednostki;

6) planowanie środków finansowych koniecznych do należytego utrzymania i funkcjonowania jednostki;

7) zapewnienie właściwej eksploatacji, konserwacji i remontów obiektów wraz z przyległymi do nich terenami;

8) świadczenie usług, w okresie wakacji, w zakresie wynajmu pokoi na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, także spoza Uczelni.

3. Jednostki określone w ust. 1 są jednostkami samofinansującymi, pokrywającymi koszty swej działalności z osiąganych przychodów, którymi są:

1) opłaty studentów za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich;

2) opłaty za wynajem pomieszczeń;

3) dofinansowanie z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów - dotyczy tylko finansowania remontów;

4) inne przychody;

4. Działalność domów studenckich koordynuje Koordynator Działalności Domów Studenckich zwany dalej „Koordynatorem” podległy zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej.

5. Kanclerz w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. studenckich oraz Samorządem Studentów PW powierza obowiązki Koordynatora pracownikowi administracji centralnej. Koordynator może być wyłoniony spośród kierowników domów studenckich.

6. Koordynacja, o której mowa w ust. 4, obejmuje zagadnienia dotyczące:

1) sporządzania planów ekonomiczno finansowych;

2) określania potrzeb remontowych i konserwacyjnych;

3) zakupów wyposażenia i sprzętu;

4) udzielania zamówień publicznych;

5) racjonalizacji zatrudnienia;

6) szkolenia personelu;

7) planowania i realizacji akcji kwaterunkowych.

7. W sprawach określonych w ust. 6 kierownicy domów studenckich, zgodnie ze swoimi kompetencjami, podejmują decyzje lub występują z odpowiednimi wnioskami, w porozumieniu z Koordynatorem.

8. Szczegółowy zakres obowiązków Koordynatora ustala kanclerz na wniosek zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej.

9. Domy studenckie gospodarują wydzieloną częścią mienia PW i prowadzą działalność w ramach przydzielonych środków.

10. Obsługę finansową jednostek organizacyjnych określonych w ust. 1 prowadzi pełnomocnik kwestora.

11. W jednostkach organizacyjnych określonych w ust. 1 działają studenckie rady mieszkańców współpracujące z właściwymi kierownikami jednostek.

12. Zasady funkcjonowania domu studenckiego, prawa i obowiązki mieszkańców, rady mieszkańców i kierownika oraz zasady i zakres współpracy rad mieszkańców z kierownikami domu studenckiego określa Regulamin Domu Studenckiego PW.

13. Zasady rozdziału i przyznawania miejsc w domach studenckich, ustalania i pobierania opłat, zakwaterowania i wykwaterowania określa odrębne zarządzenie Rektora.

14. W rozliczeniach z Uczelnią z tytułu kwaterowania studentów PW domy studenckie stosują ceny kalkulowane na poziomie rzeczywistych kosztów własnych, w pozostałych przypadkach stosują ceny umowne.

15. Studenci PW wnoszą opłaty stanowiące część kosztu własnego zakwaterowania w domu studenckim określoną przez prorektora właściwego ds. studenckich.

16. Studenci innych uczelni wnoszą opłaty takie jak studenci PW pod warunkiem wniesienia pozostałej części kosztu zakwaterowania przez uczelnie, z których otrzymują skierowanie.

17. Wysokość opłat za zakwaterowanie w domu studenckim ustala prorektor właściwy ds. studenckich na podstawie rzeczywistych kosztów własnych poniesionych przez domy studenckie PW.

18. Jednostki organizacyjne, określone w ust. 1, podlegają zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.