•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna / Dział Nadzoru Inwestorskiego

Zakres działań DNI

1. Dział Nadzoru Inwestorskiego – DNI – jest jednostką organizacyjną właściwą do nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez:

1) administrację centralną;

2) podstawowe i inne jednostki organizacyjnych Uczelni - na wniosek tych jednostek.

2. Zakres działania Działu Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:

1) opiniowanie dokumentacji przygotowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) przyjmowanie z Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów oraz z Działu Zamówień Publicznych dokumentów niezbędnych do uruchamiania procesów inwestycyjnych i remontowych;

3) nadzór nad realizacją procesów inwestycyjnych i remontowych poprzez:
a) wprowadzenie wykonawców na budowy,
b) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
c) kontrolę nad terminowym przebiegiem prac inwestycyjnych i remontowych zgodnie z przyjętym harmonogramem,
d) ocenę zgodności wykonywanych robót z harmonogramami rzeczowo-finansowymi,
e) sprawdzanie zgodności przedkładanych dokumentów finansowych z rzeczywistym stanem wykonania robót,
f) zgłaszanie Z-cy Kanclerza ds. Technicznych możliwości wystąpienia zagrożeń w terminowej realizacji zadań,
g) sporządzanie protokołów konieczności wykonywania robót dodatkowych,
h) przygotowywanie dokumentów i udział w odbiorach cząstkowych i końcowych nadzorowanych prac,
i) kontrolę kompletności dokumentacji powykonawczej,
j) wnioskowanie o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie,
k) zawiadamianie organów państwowych o zakończeniu zadania;

4) współpracę z projektantami w ramach realizowanego nadzoru inwestorskiego;

5) przekazywanie do Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów powykonawczej dokumentacji technicznej w celu archiwizacji i przekazania użytkownikowi;

6) merytoryczne i finansowe rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych;

7) sporządzanie raportów z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez administrację centralną;

8) udział w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez użytkownika;

9) przygotowanie dyspozycji dotyczących zwrotu kaucji gwarancyjnych;

10) udział w okresowych przeglądach technicznych obiektów;

11) współpracę z właściwymi jednostkami administracji centralnej oraz specjalistami w zakresie zabezpieczenia potrzeb wynikających z przeglądów technicznych obiektów, dotyczących inwestycji i remontów zgłaszanych przez jednostki administracji centralnej i inne jednostki organizacyjne Uczelni.

3. Dział Nadzoru Inwestorskiego podlega zastępcy kanclerza ds. technicznych.