•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Wykładowca - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Od kandydatów wymagane jest:

  • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  • umiejętności zawodowe w prowadzeniu zajęć sportowych z pływania;

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 114 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) i w § 138 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  • podanie;
  • życiorys;
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • oświadczenie o niekaralności.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 27.09.2017 r. w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej 00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 12a, tel. 22 825 72 86, e-mail swfis@swfis.pw.edu.pl. Bliższych informacji udziela: mgr Jolanta Dolecka Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 28.09.2017 r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Wytworzył(a): JM Rektor PW

w dniu: 12.09.2017

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 13.09.2017 15:20

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 13.09.2017 15:20