•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Profesor nadzwyczajny - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie naukowej inżynieria chemiczna w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień naukowy doktora i uzyskały pozytywną opinię Rady Wydziału, w trybie określonym w § 137 ust. 3 i 3a Statutu PW oraz mieć znaczące osiągnięcia zawodowe, wykazywać aktywność w podanej wyżej dyscyplinie naukowej, posiadać znaczące osiągnięcia dydaktyczne oraz predyspozycje do kierowania zespołami naukowymi.

Od kandydata oczekuje się w szczególności:

 • podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawowym miejscu pracy na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego* w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • od kandydata wymaga się ukończenia studiów magisterskich na kierunku „inżynieria chemiczna” lub analogicznym, tj. posiadającym w nazwie słowo „inżynieria chemiczna”;
 • posiadania dyplomu doktora w dyscyplinie inżynieria chemiczna;
 • posiadania dorobku naukowego odpowiadającego studiom na kierunku inżynieria chemiczna;
 • prowadzenia działalności naukowej poświadczonej publikacjami i pracami naukowymi w zakresie inżynierii chemicznej umożliwiającej stwierdzenie, iż jest to wiodący kierunek prowadzonych przez kandydata badań;
 • udokumentowanej dorobkiem naukowym znajomości problematyki w zakresie modelowania procesów przebiegających w reaktorach chemicznych w szczególności przy użyciu modeli wielkowirowych;
 • posiadania udokumentowanego, co najmniej 10-letniego, doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, szczególnie w zakresie tematycznym obejmującym podstawowy mechaniki płynów, obliczeniową mechanikę płynów oraz sterowanie i regulację procesów biotechnologicznych;
 • czynnego udziału w życiu naukowym  związanym z w/w zakresem (punktowane publikacje, konferencje);
 • posiadania zainteresowań naukowych odpowiadających studiom I i II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna WIChiP PW;
 • gotowości i udokumentowanych dorobkiem naukowym umiejętności do prowadzenia wykładów i ćwiczeń projektowych z zakresu obliczeniowej mechaniki płynów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW;
 • kierowanie co najmniej 3 grantami  badawczymi z zakresu inżynierii chemicznej; poza tym udział w przynajmniej 5 projektach badawczych, w tym przynajmniej w dwóch finansowanych przez bezpośrednie zlecenia z przemysłu.

* w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej warunek ten uważamy za spełniony.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpisy dyplomów doktora, doktora habilitowanego lub aktu nadania tytułu naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o uznaniu PW za podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego w zakresie kształcenia na I i II stopniu jednego z kierunków studiów prowadzonych w jednostce;
 • oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego, po przepracowaniu jednego roku w PW, w zakresie uprawnień do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do osób (liczba N) prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe przy wnioskowaniu o przyznanie środków na działalność statutową;
 • wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem pozycji w okresie ostatnich 5 lat i po uzyskaniu stopnia doktora hab.) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, zawierający:
  • zwięzły, kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) zawodowe oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
  • spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi (z podziałem na książki i monografie, artykuły w czasopismach wymienionych w częściach A lub C (JCR; ERIH) oraz B wykazu ministra właściwego ds. nauki i innych czasopismach, referaty opublikowane w materiałach naukowych konferencji ujętych w bazie WoS i innych konferencji oraz patentów i ważniejszych opracowań badawczych; należy załączyć odbitki kilku (np. trzech) publikacji uznanych za najważniejsze,
  • wykaz prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem kandydata z podaniem źródeł finansowania, zakresu tematycznego, liczby wykonawców pracy oraz wymiaru finansowego (np. projekty badawcze NCN, NCBiR, projekty w Programach UE realizowane w Uczelni, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),
  • imienny wykaz wypromowanych doktorów, z podaniem daty nadania stopnia naukowego, i doktoratów w toku, z podaniem daty wszczęcia przewodu doktorskiego,
  • wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora pomocniczego oraz wykaz funkcji opiekuna naukowego doktorantów,
  • spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, z podaniem nazwiska doktoranta bądź habilitanta instytucji, dla której opracowano recenzję,
  • wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w instytucjach akademickich lub poza nimi, z wyróżnieniem funkcji z wyboru.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 16.10.2017 r. w sekretariacie Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa, tel.: 22 234 6369.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów. Wygranie konkursu nie oznacza decyzji o zatrudnieniu.

Wytworzył(a): JM Rektor PW

w dniu: 13.09.2017

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 14.09.2017 14:32

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 14.09.2017 14:32